חיפושמורות.

חיפושמורות.

משרותחמות

משרותחמות

תהליךהגיוס

אנשיםבמכון

חיפושמורות.

תוצאותחיפוש(82תוצאות)

שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תמעבדה 29/10/2019 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים
מספרמשרה:
61793
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדההכוללת:

 • קבלהורישוםשלדוגמאותהמתקבלותמצוותהסטודנטיםוהחוקריםבמכון。
 • ביצועאנליזותאנליטיותכימיותבתחומיםשוניםומגוונים。
 • הפעלתמערךציודאנליטימתקדם。
 • הכנתציודוהחומריםהנדרשיםלפעילויותהשונות。
 • אחריותעלהתחזוקהשלהתשתיותוהציודבמעבדהוכןתמיכהבנושאיבטיחותבמעבדה。
 • ניהולציודמעבדה:הזמנתחומריםובקרתמלאי。
 • מטלותנוספותבהתאםלהנחיותהממונים。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבכימיהעםניסיוןבמס——ספקטרומטריהאותוארשניבכימיה——חובה,תוארשלישיבכימיה——יתרון。
 • ידעוניסיוןבכימיהאורגנית。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריHPLC - חובה。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריLC-MS - חובה。
 • הכרהוידעבתוכנותהפעלהועיבודנתוניםMASSLYNX,的MassHunter,EMPOWER。
 • בריינטציתהיתתטובה。
研究助理 27/04/2020 לפרטים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

我们正在寻找一个干劲十足副研究员,要加入我们的ERC资助的研究探讨再生过程中的血液和淋巴血管的形成。

我们使用多种技术,如活体成像、单细胞RNASeq、蛋白质组学等来发现新的基因控制器官再生。

השכלהוכישוריםנדרשים:

·分子生物学、遗传学或相关领域博士学位

·分子生物学实验室工作经验

·有发育生物学和/或干细胞生物学经验者优先。

要寄往的完整申请书karina.yaniv@weizmann.ac.il应该包括:一份有竞争力的简历,一份简短的动机声明,以及两封推荐信的电子邮件和电话号码。

מהנדס/תאלקטרוניקה 04/06/2020 הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב לפרטים
מספרמשרה:
61954
פקולטה/אגף:
הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

מעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמכוןויצמןלמדעמחפשתמהנדס/תאלקטרוניקהלתפקידהכולל:

 • הגדרתבריתאמורכת“אייתמארי”שלמערכותהמהאלישגיתהמהרים:חומרה,תוכנה
 • תכנון,פיתוחויישוםשלמערכותההדגמהבתחומיהדגימההנבונהוכרטיסיםבתחוםהתקשורת,רדארומערכותרפואיותכגון:超声波
 • מתןתמיכהוסיועהנדסילסטודנטים
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו(מעבדותייצור,ספקיציוד射频,וכו,)מהנדס射频במעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • מהנדס/תחשמלבעלשליטהמצוינתהןבאנלוגוהןבדיגיטל。
 • הבנהמעולהבתחוםעיבודאותותודגימההןמכיווןהתאוריהוהןידעיישומי。
 • ניסיוןבתכנוןויישוםבתחוםהאלקטרוניקה射频ואנטנות——חובה(5שניםפלוסמהתעשייה)
 • יכולתתכנוןובנייתמעגליםאנלוגיםודיגיטליים。
 • יכולתתכנוןאנטנותבסיסית
 • שליטהבmatlabיתרון
 • שליטהב虚拟仪器
 • יכולתעבודהבצוותשמכילתוכנהוחומרהתוארראשוןבהנדסתחשמל——חובה
结构生物学系研究助理 04/06/2020 המחלקהלכימיהאורגנית לפרטים
מספרמשרה:
61961.
פקולטה/אגף:
המחלקהלכימיהאורגנית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

我们是一个跨学科的研究小组,工作在蛋白质结构,生物物理学和细胞生物学的界面。
我们的目标是了解活细胞中蛋白质组装和蛋白质组组织的原理。

השכלהוכישוריםנדרשים:

 • 理想的人选是具有开展跨学科科学研究能力的科学家。
 • 具有以下至少三个领域的博士、博士后研究经历:

生物化学
生物物理学
结构生物学
-分子生物学
-Computational生物学
系统生物学
合成生物学

 • 应聘者应该具备编程语言的知识。有酵母、显微镜或蛋白质科学经验者优先考虑。
 • 未来的研究助理将有望完成他/她自己的研究项目,同时提供管理实验室的帮助。
דרוש/המנהל/תמעבדתicpבמכוןויצמןלמדע 13/07/2020 המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:
 • לשרותיהתמךהכימייםבמכוןויצמןדרושמנהל/תלמעבדתICP。
 • בקרובתוקםבמכוןויצמןמעבדהשתתמחהבמדידהשלאיזוטופיםרדיוגנים(ויציבים)במיםוסדימנטיםע”ימכשירMC-ICP-MS。המעבדהתכלולגםICP-OESו四极icpותשמשלמדידותשלדוגמאותשעובדובמעבדהנקיה。
 • התפקידכולל:
 • הפעלתמכשירהירהרהמכשיריתהיריתליריםםמעבדה
 • הדרכהוליווישלסטודנטיםוחוקריםלעבודהעלהמכשירים
 • פיקוחעלאיכותודיוקהתוצאות,תיקוןתקלותופיתוחשיטות。
 • לשאלותופרטיםנוספיםנאליצורקשרעםיעלקירוyael.kiro@weizmann.ac.il
 • למעונייניםנאלשלוחמכתבהתעניינותוקורותחייםלyael.kiro@weizmann.ac.il
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארדוקטורטבתחוםרלוונטיעםעדיפותלנסיוןבעבודהעלמכשיריICP。
אנליסט/יתביואינפורמטיקאי/ת 09/09/2020 לפרטים
מספרמשרה:
62025
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא,מחפשתאנליסט/יתביואינפורמטיקא/יתלתפקידהכולל:

 • ניתוחרצפיהדורהבא(上天)עבורמגווןיישומים,כגון,转录组、全外显子组测序。
 • התאמתכליאנליזה。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבביואינפורמטיק/בהיולוגיהחישובית/מדעיהמחשב/ביולוגיה——חובה
 • ניסיוןבניתוחנתוניNGS /מידעגנומי-חובה
 • ניסיוןבתכנותמדעיוכתיבתסקריפטיםבשפהאחתלפחותמביןהבאות:R, Perl, Python -חובה
 • ניסיוןבעבודהבסביבתUnix -חובה
 • ניסיוןבניתוחסטטיסטי-יתרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
מנהל/תרשתWindowsבתחוםשרתיםבאגףמערכותמידע 29/09/2020 תחוםשרתיםבענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע לפרטים
מספרמשרה:
62023
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםבענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:
 • ניהולותפעולכוללשלסביבתמיקרוסופט
 • אחריותתפעוליתעלסביבת窗口מרובתשרתים
 • ניהולותכנוןפרויקטיםמורכביםבתחוםתשתיותמחשובותיעודמערכות
 • טיפולבתקלותמורכבות
 • בריותותעלמיתליפורהמארכות
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • איסיוןוןבעבודהבעבודהרגוני企业,מעל1,000上可口 - חובה
 • תחזוקהותפעולשלסביבותמרובותשרתים400 + -חובה
 • ניסיוןשלשמונהשניםלפחותכאיש动手במערכות它הכוללותשרתי。Windows /Linux -חובה
 • ניהולסביבותוירטואליותמרובותשרתיםֲ-VMWARE - חובה
 • יתדעיניתהמערכות超收敛
 • היכרותמעמיקהעםמערכותהפעלה的Windows 2012/2016/2019 - חובה
 • ידעמעמיקבמערכותבסביבותמיקרוסופטהבאות,Windows集群,Active Directory IIS, GPO / GPP -חובה
 • ידעוניסיוןבתפעול,תחזוקהוהקמהשלבסיסינתוניםMS-SQL - חובה
 • ידעוניסיוןבמערכות微软הבאות——SCCM SCOM,华盛顿州立大学
 • ידעוניסיוןבניהולשרתיExchange -חובה
 • ידעוניסיוןבכתיבתסקריפטיםדוגמת权力壳חובה
 • ידעוניסיוןבסביבתCitrix
מדען/יתסגלאומהנדס/תתהליכימיקרו/ננופבריקציה 15/11/2020 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

המחלקהלתשתיותלמחקרכימימחפשתמדען/יתסגל/תהליכימיקרו/ננופבריקציה

 • איתוחליכימילרו\ננופבריקציההתוךיתוףתוףמדעיעםעםמחקרשונותבתחומיתמנייתמניתמנית。
 • התהליכיםהנדרשיםיתמקדובתחוםהנידופיםוהאיכוליםשלשכבותדקותע"יטכניקותשונותכמו:
 • 电感耦合等离子体(ICP),等离子体增强化学气相沉积(PECVD),原子层沉积(ALD),热和电子束沉积法,溅射法
 • יוזמהשלעבודותמחקרמדעיהתורמותלהבנתתהליכיהנידוףהשוניםביחידה。
 • מתןמענה,שירותוייעוץלחוקריםבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה
 • שירותזהכוללהנחייהומתןפתרוןלבעיותבתהליכיהייצור,פיתוחתהליכיםמורכבים,פיתוחשיטותבקרתתהליכיםוכןהדרכהלהפעלתהציוד。
 • אפיוןפנישטחע"יטכניקותמגוונות:
 • 机械轮廓仪、光学轮廓仪、椭偏仪、原子力显微镜(AFM)、扫描电镜(SEM)
 • הרחבתהידעבתהליכיםהשוניםבאופןשוטף,התעדכנותשוטפתבחזיתהטכנולוגיההמדעית
 • עבודהאינטנסיביתבסביבתחדריםנקיים
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבמסמכיםהקשוריםלתהליכיייצורבחדריםהנקיים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。תוארשלישיבמסלוליםהנ"ל-יתרון
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי
 • ניסיוןמוכחבתחוםהמיקרו\ננופבריקציהבסביבתחדריםנקיים
 • ידערחבוהבנהמעמיקהבתהליכיםהכימייםוהפיסיקאלייםבטכניקותפבריקציהשונותבתחומים:נידוףואיכולחומרים,תהליכיפלסמה,ואיפיוןשכבותדקות
 • יכולתלהתמודדעםמערכותמחשוב,בקרהומכניקהמורכבות
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה
 • יסודיות,סדרוארגון
 • יצירתיותויכולתלימודעצמאית
 • עבודתצוות
 • שליטהמלאהבשפההאנגלית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות
 • ניתןלשלוחקו"חלמיילmaya.bachar@weizmann.ac.il
分析化学家/质谱专家 18/01/2021 המחלקהלאימונולוגיה לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלאימונולוגיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

Weizmann Institute of Science, Merbl Lab,现招聘一名具有高度技能和积极上进的人,从事蛋白质图谱研究

Merbl实验室在基于蛋白质组学的精准医学领域开发创新和前沿技术,与学术界和产业界有着密切的联系

职位描述

应聘者将使用最先进的液相色谱-质谱/质谱仪器进行蛋白质和多肽分析。该职位包括校准、设置、优化和故障排除。该职位还需要不时参与样品准备工作

השכלהוכישוריםנדרשים:

所需技能

 • 具备色谱基础知识。具备分析研发经验。最好有使用质谱的实际经验
 • 应聘者必须具有良好的口头和书面沟通能力
 • 个人技能和作为团队的一部分工作的能力

:教育

 • 最低要求是化学、生物化学或分析化学硕士学位

如果您感兴趣,请发电子邮件Yifat.merbl@weizmann.ac.il

עורך/תמדעי/תבלשכהלמענקימחקרולפרויקטים 02/03/2021 לשכהלמענקימחקרולפרויקטים לפרטים
מספרמשרה:
62142
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפרויקטים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

סיועמדענילמהמתאיתבריתמניתתהצעותמורתחרותית,הכולל,ביןליתר:

 • סיועלחוקריםבעריכתהצעותמחקרבהתאםלדרישותמממניםתחרותיים(כגון:תכניותהמימוןשלהאיחודהאירופי,מממניםפדרלייםועוד)
 • בריתמניתליתתהצעותשלהצעותמומהמהמהמהמהמהברותית
 • ניהולקשרשוטףעםמדעניהמכוןוהתמצאותבעשייתםהמדעית
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבמדעיהחיים/הטבע - חובה(יתרוןלתוארשלישי)
 • ניסיוןקודםבכתיבתהצעותמחקרלקרנותתחרותיות——חובה
 • ניסיוןבניהולפרוייקטימחקרבאקדמי/בהתעשייה——יתרון
 • שליטהבשפההאנגליתברמתשפתאם(קריאה,כתיבהוכןיכולתביטויוניסוח) - חובה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • כושרארגוןוהתמודדותעםמספרמשימותבוזמנית
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
טכנאי/יתMRI 14/03/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62173
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםמחפשתטכנאיתMRI /בהיקףשל50%לתקופתהעסקהשל8חודשים,התפקידכוללביןהיתר:
הפעלהעצמאיתשלמכשירי核磁共振
סיועבהפעלתהציודהנלווהומערכותשונותהמבוקרותבאמצעותתוכנותמחשב

השכלהוכישוריםנדרשים:

תעודתהסמכהכטכנאירנטגןוהתמחותבmri -חובה
ניסיוןשלשנהלפחותבעבודהבמערכתMRIקלינית——חובה
שליטהבישומי办公室
שליטהבשפותעבריתואנגלית(דיבור,כתיבהוקריאה)

עובד/תמעבדהבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 14/03/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים
מספרמשרה:
62134
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עובד/תמעבדהלמחקרעצמאיבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,הנדסהגנטית,ביוכימיהומיקרוביולוגיה。

עזרהבהכשרתסטודנטיםבשיטותהמחקר,עזרהבהקמהותכנוןשלמעבדהחדשה,ניהולשוטףשלרכשהמעבדה。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבמדעיהחיים - חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהבשיטותמולקולריותאוביוכימיות——חובה
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהלמתמטיקהשימושית 14/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מספרמשרה:
62094
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדהבמסגרתמחקרקליני,הכוללת,ביןהיתר:

 • עיבודדגימותדםועבודהבשילובציודרובוטי
 • עבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,לרבותהפקתDNA \ RNA.
 • עבודהעםתרביותתאים
 • ניהולמעקבמלאיחומרים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהבתחוםהביולוגיההמולקולארית
 • ניסיוןבעבודהעםדגימותדם
 • אנגליתברמהמעולה.
 • ניסיוןבעבודהעםמערכותרובוטיות-יתרון
天体物理学图像处理开发者 15/03/2021 הפקולטהלפיסיקה לפרטים
מספרמשרה:
5678
פקולטה/אגף:
הפקולטהלפיסיקה
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:

我们正在寻找有经验的人,在天文学和信号处理或图像分析的背景下,加入ULTRASAT图像缩小开发团队在魏兹曼研究所。ULTRASAT是一个科学的航天飞行任务将在2024推出,搭载了一台配的观点空前的大场。它会进行短暂的和可变的紫外线天空的第一宽视场调查,将彻底改变我们的
对热瞬变宇宙的理解。
看到的://www.drugmoneyart.com/ultrasat

השכלהוכישוריםנדרשים:

资格:

 • 在天文图像数据的减少或图像处理经验
 • 3年以上软件开发经验
 • 熟悉面向对象编程,MATLAB和Python
 • 有数学背景,较强的问题解决和分析能力
 • A“动手”的态度与激情推动个人和团队的成功
 • 高的自主学习能力
 • 全职/部分工作

发送简历至邮箱:ronit.baram@weizmann.ac.il

魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。

研究课题:利用机器学习区分正常胎盘和病理胎盘

有计算机视觉方面的实际工作经验。

根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。

请用简历申请nimrod.glazer@Weizmann.ac.il

השכלהוכישוריםנדרשים:

本科生机器学习(ML):

 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Haemek
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Beilinson Breast
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Gushe(与Ido一起工作)
 • EE /数学/计算机科学/生物医学ML学生 - MSK
魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找愿意参与将理论科学转化为原型的本科生。该职位要求具备在动态环境中积极主动工作的能力。
熟悉C/ c++, Matlab和信号处理。
根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。
请用简历申请nimrod.glazer@Weizmann.ac.il

השכלהוכישוריםנדרשים:

电子工程和软件工程本科生:

 • EE /数学/计算机科学软件的C / C ++,MATLAB和信号处理 - 用于波束形成项目(北京科技大学)
 • EE/数学/计算机科学软件学生职位-超声和演示(摩西)
 • EE/Math/Computer Science Software Student Position - For wireless US (Shlomi)
 • EE /数学/计算机科学软件学生位置 - 信号处理,Matlab和ML - (萨蒂什)
魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。

研究课题:利用机器学习,以促进高雪氏症患者的临床监测

有计算机视觉方面的实际工作经验。

根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。

请用简历申请nimrod.glazer@Weizmann.ac.il

השכלהוכישוריםנדרשים:

本科生机器学习(ML):

 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Haemek
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Beilinson Breast
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Gushe(与Ido一起工作)
 • EE /数学/计算机科学/生物医学ML学生 - MSK
סדרן/יתסטודנט/ית 17/03/2021 תחוםאולמותבענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול לפרטים
מספרמשרה:
62216
פקולטה/אגף:
תחוםאולמותבענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:
 • הפעלתמצגותוסיועטכניבפעילויותתרבות,הרצאותובכנסיםמדעיים。
 • לוויהאירועיםמתחילתהארועועדסופו,לעיתיםבצוותולעיתיםבאופןעצמאי。
 • סיועבהתארגנותובפירוקאירועים(כוללסחיבתציודכגוןשולחנותמתקפלים,כיסאות,מייחמיםוכד”)。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • סטודנט/יתעםיתרתלימודיםשלשנהלפחות - חובה。
 • זמינותל3 - 4משמרותבשבוע,3 - 4שעותלמשמרת(לפחות2משמרותבוקר)。
 • שליטהבאנגלית-חובה。
 • תודעתשירותגבוהה。
 • יכולתעבודהבצוות,יצוגיות,תקשורתביןאישיתטובה。
מציל.הלמרכזהנופש 04/04/2021 מרכזהנופשרווחהופיתוחבעמ לפרטים
פקולטה/אגף:
מרכזהנופשרווחהופיתוחבעמ
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
איאורהרה:

למרכזהנופשבמכוןויצמןלמדעדרוש。המציל。הלבריכתהשחייה
העבודההינהבמשרהמלאה- 5משמרותבשבועוכוללתעבודהבסופ”ש(לאחובה)

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תעודתמציל——בתוקף
 • ריענוןעזרהראשונה-בתוקף
 • ריענוןהצלה——בתוקף
 • חריצות
 • אחריות
 • מוטיבציההגבוהה.
 • קו"חניתןלשלוחלמייל:moran.engelhard@weizmann.ac.ilאוליצורקשר08-9342801 \ 050-9498854
קניין/יתבענףרכשמקומי,תחוםמקצועימנהלי 06/04/2021 ענףרכשמקומי לפרטים
מספרמשרה:
62182
פקולטה/אגף:
ענףרכשמקומי
תחוםמארה:
לוגיסטיקה,רכשושילוח
איאורהרה:

אחריותעלתהליךרכישתטוביןושירותים,הכוללת:

 • איתורמקורותרכש
 • ניהולמו"מלמיקסוםהתנאיםמולספקים
 • ניתוחהצעותמחירובחירתהחלופההמועדפת
 • איתורוחיפושספקיםחלופיים/פתרונותחלופיים
 • הנפקתהזמנותרכש,ניהולומעקבאחרשלביהאספקהעדלסגירת

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימוסמך/טכנאימוסמך-חובה

(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיהוניהול/מנהלעסקיםֲ-יתרון)

 • ניסיוןשל3שניםלפחותבתחוםהקניינותֲ-חובה
 • בוגריקורסיקניינותורכשבעליתעודותהסמכהֲ——יתרון
 • ניסיוןוהיכרותעםהסכמירכשמשפטיים-יתרון
 • ניסיוןברכשמדעיאוטכני-יתרון
 • ניסיוןבעבודהבמערכותerpותפנית
 • יכולתניהולמשאומתן
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עוזר/תמחקר 11/04/2021 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים
מספרמשרה:
62186
פקולטה/אגף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתאמחפשתעוזר/תמחקר。

*השתתפותבמחקרמעבדהלחקרהסרטן,הכולל,ביןהיתר:

*חקרמנגנוניעמידותלטיפולבסרטןתוךהתמקדותבמיקרוביוםהגידולי

*חקרתפקידםשלהחיידקיםבתוךגידוליםסרטניים

*ניתוחנתוניםועיבודממצאיםבתחומיםמדעייםבבקטריולוגיה,

אימונולוגיהוביוכימיה。

*שימושבטכנולוגיותחדשניות

*שילובהטכנולוגיהמתחומיהאקדמיהלתעשייתהביוטכנולוגיה

השכלהוכישוריםנדרשים:

*博士בביולוגיהתאיתאומולקולרית/ביוכימיה/חקרהסרטן/

בקטריולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיאחר-חובה

(לפחותפרסוםמאמראחדכמחברראשוןבאחדמתחומיםאלו——חובה)

*ידענרחבבביולוגיהמולקולריתוטכניקותבקטריולוגיה——חובה

*ניניתהיתמשריםםרה-איניים - חובה

*ניסיוןבעבודהעםFACS-יתרון

*ניסיוןבעבודהעם-点击chemistryיתרון

*ניסיוןבסינתזתפפטידים-יתרון

*ניסיוןבביולוגיהחישובית-יתרון

*ניסיוןבעיבודוניתוחשלנתוניNGS -יתרון

*שליטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ

איש/ת的DevOps 11/04/2021 ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית לפרטים
מספרמשרה:
62184
פקולטה/אגף:
ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:

אגףמערכותמידעמחפשאית/שDevOps,התפקידכוללביןהיתר:

*תכנון,פיתוחואינטגרציהשלמערכותתשתיתומערכותאחסוןמיוחדותבתחוםמחשובעתירביצועים

*פיתוחאוטומציהשלתשתיותמחשובעתירביצועיםובענןהיברידי

*הערכהוהטמעהשלשליותמהמותמכותמכותמומשרית

*שילובאינטגרציתהיםמיםמיםבתחובתחובתחומילמאר,איפוריצועיםהמהרונותונותרישותייחודיחודיחודיות

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןשל3שניםלפחותבתחומימחשובעתירביצועים/לינוקס——חובה

ראשון/שניבמדעיהיים - ישרון

ניסיוןבניהולאשכוליחישובמבוססילינוקס,כוללידעבספריותעיבודמקביליותובאחתממערכותתזמוןמשימות:

Lsf, sge, slurm -חובה

ניסיוןמוכחשלניתוחבעיותביצועיםמערכתיים,מבדקיביצועיםשלמכונותבודדותואשכוליחישוב - חובה

ניסיוןבאפיון,הקמהותחזוקהשלסביבותיתירות,כוללשימושלפריסהאוטומטיתשלמערכותהפעלהועדכונים

(Jenkins, Chef, Puppet, Ansible)-חובה

ידעבכתיבתסקריפטיםBash/Python

יתאמורכיהאיםליותותיותותילייםםישליחיחיח

היכרותעםכליםבביואינפורמטיקה-יתרוןמשמעותי

תפעולסביבותבענןציבוריAWS, GCP, Azure -יתרון

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

עובדמעבדהבמחלקהלמשאביםוטרינריים 11/04/2021 המחלקהלמשאביםוטרינריים לפרטים
מספרמשרה:
62188
פקולטה/אגף:
המחלקהלמשאביםוטרינריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

 • הפעלתרובוטמתקדםלאוטומציהשלעבודתהמעבדה
 • אפיוןצרכיםשלמעבדותהמחקרובנייתפרוטוקוליםלזיהויגנטי
 • הפקתDNAו-核糖核酸
 • עבודהבשיטותמתקדמותשל聚合酶链反应(rt - PCR
 • ניתוחנתוניםויצירתדוחותובסיסינתונים
 • ביצועבדיקותאיכות

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבביולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיאחר - חובה
 • ניסיוןבשיטותעבודהמולקולריות-חובה
  (יתרוןלניסיוןב
  rt - pcr
 • מיומנויותטכניותוניסיוןבהפעלתמערכותטכנולוגיותמתקדמות——חובה
 • הבנהוניסיוןבניתוחתוצאותניסוי
 • ניסיוןויכולתהדרכה-יתרון
 • שליטהמלאהבתוכנות办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית,בכתבובע"פ
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עוזרתמחקרבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 20/04/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים
מספרמשרה:
62196
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמחקרעצמאיבתחוםהמיקרוביולוגיהוהובלהשלפרויקטיםמדעייםהכוללים,ביןהיתר:

 • עבודהעםתרביותתאים,שיטותבביולוגיהמולקולארית(עבודתחלבוניםרנ”א,מקרוסקופיה,流式细胞仪ועוד)
 • ניהולמעבדה
 • שימושוהטמעתטכנולוגיותחדשות
 • כתיבתמאמריםודוחותבשפההאנגלית
 • אחריותעלניהולמלאיהמעבדה,הזמנתהחומריםוהציודשוטף
 • אחריותעלתחזוקתהמכשורוהציודבמעבדה
 • ליוויוהדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשני/博士בביולוגיהו/אותחוםרלוונטיאחר - חובה
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלמיקרוביולוגיה/ביוכימיה/אימונולוגיה - יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהטובהמאוד
 • יכולתלמידהעצמיתשלטכניקותמעבדהחדשות,עיבודנתוניםוהצגתמסקנות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות,כושרארגון,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
חשמלאי/תלצוותהחשמלייה 25/04/2021 אגףבינויוהנדסה לפרטים
מספרמשרה:
62124
פקולטה/אגף:
אגףבינויוהנדסה
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
איאורהרה:

אחזקהשוטפתבמתקניחשמלמתחנמוךהכוללת,ביןהיתר:

 • ביצועעבודותאחזקהמתוכננותוטיפולשוטףבמערכותחשמלולוחותחשמלמתחנמוך
 • איתורהיקוןקוןתקלותמערכותכותרה,חשמללרה
 • טיפולבמערכותאל-פסקומערכותגילויאשועשן
 • תכנוןוביצועשינוייםותוספותבמערכותהחשמלהקיימות
 • התקנותציודחשמלתאורהוכוח
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • רישיוןחשמלאימוסמך-חובה
 • יכולתקריאהוהבנהשלתוכניותפיקודובקרהמשולבות——חובה
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןאנגליתטכנית
 • יכולתעבודהבתנאילחץונכונותלכוננותבמשךכלימותהשנהולעבודהמעברלשעותהמקובלות,במידתהצורך
עובד/תמעבדה 26/04/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים
מספרמשרה:
62200
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלמדעיםביומולקולרייםמחפשתעובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:

*עבודהבשיטותביוכימיותוביולוגיהשלהתא

*ניהולמלאיהמעבדה,הזמנתחומריםוציודשוטף

*תחזוקתהמורהיודבמעבדה

*הדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלהוכישוריםנדרשים:

תוארשניבמדעים-חובה(יתרוןלתוארשלישי)

ניסיוןבעבודהמולקולריתבמעבדהביולוגית-חובה

ניסיוןבעבודה在体内 - חובה

שליטהביישומי办公室

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

מדרית/ךשחייהמוסמך/תלמרכזהנופששלמכוןויצמןלמדע 16/05/2021 לפרטים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

לקאנטריברחובותדרוש/המדריך/תשחייהמוסמך/ת。
תיאורהתפקיד:
עבודהעםילדיםומבוגרים。
עבודהבימיםא”——ה”。
ביןהשעות14:00-19:00。
ביןהחודשיםיוני——יולי——אוגוסט。

השכלהוכישוריםנדרשים:

מדריך/תשחיהמוסמך/ת。
ניסיוןמעשישלשנתייםלפחות。
יחסיאנושמעולים。
אחריות。

מדריך/תשחיהמוסמך/ת。

ניסיוןמעשישלשנתייםלפחות。

יחסיאנושמעולים。

אחריות。
קורותחייםניתןלשלוחלמייל:
moran.engelhard@weizmann.ac.il
מספרטלפון- 08 - 9342801

מדען。יתסג\מלהנדס。תתהליכימיקרו\ננופבריקציה 18/05/2021 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים
מספרמשרה:
62189
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
איאורהרה:

היחידהלננופבריקציהבמכוןויצמןלמדעמחפשתמדען.יתסגל\מהנדס.תתהליכימיקרו\ננופבריקציהלתפקידבכולל:

 • פיתוחתהליכימיקרו\ננופבריקציהתוךשיתוףפעולהמדעיעםקבוצותמחקרהתהליכיםהנדרשיםיתמקדובתחוםהנידופים,האיכוליםשלשכבותדקותע”יטכניקותשונותכמו:物理气相沉积(PVD)、原子层沉积(ALD),溅射,电感耦合等离子体(ICP)、等离子体增强化学气相沉积(PECVD) "
 • הרפיהתרמיתשלשכבותדקות,אקטיבציהשלמשטחים,ניקוימצעיםוהסרתחומריםאורגניים。
 • אפיוןשכבותדקותע"יטכניקותמגוונות:AFM,SEM,אליפסומטר,ועוד
 • יוזמהשלעבודותמחקרמדעיותהתורמותלהבנתתהליכיהנידוףהשוניםביחידה。
 • מתןשירות,ייעוץוהדרכהבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה。
 • הרחבתהידעבתהליכיםבאופןשוטף,התעדכנותבטכנולוגיההמדעית。
 • עבודהעבודהינטנסיביתהיתבריתביים。
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבלתהליכיייצורבחדריםהנקיים。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。
 • תוארשלינילמנמסלוליםםהנל - ישרון。
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי。
 • ניסיוןמוכחבתחוםהמיקרו\ננופבריקציהבסביבתחדריםנקיים。
 • ידערחבוהבנהמעמיקהבתהליכיםהכימייםוהפיסיקאלייםבטכניקותפבריקציהשונותבתחומים:נידוףואיכולחומרים,תהליכיפלסמה,ואיפיוןשכבותדקות。
 • יכולתלהתמודדעםמערכותמחשוב,בקרהומכניקהמורכבות。
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה。
 • יסודיות,סדרוארגון。
 • יצירתיותויכולתלימודעצמאית。
 • עבודתצוות。
 • שליטהמלאהבשפההאנגלית。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות。

*תלויברקעהמדעיוהאקדמישלה——מועמד,המשרהיכולהלהיותמוסבתלתקןשלמדעןסגל

המודעהפונהבלשוןזכראךפונהלגבריםונשים。

אגרונומ/ית——מנהל/תחממה 19/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים
מספרמשרה:
62212
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

אחריותעלניהולותפעולהחממותואיכותהשירותהניתןלקבוצותהמחקר,הכוללת,ביןהיתר:

*ביצועתחזוקהשוטפתשלהחממותובקרותיומיותלאיתורנזקים

*הגדרתכלליםונהליעבודהבחממותעלכללההיבטיםהמקצועיים,תפעוליים,בקרתייםובטיחותיים

*הנחייהמקצועיתוחניכהשלעובדיםבחממותוגורמיםמקבוצותהמחקרהמקיימיםבהןפעילות
*ניהולצוותעובדיהחממותובקרהעלאיכותעבודתם
*בנייתתכניותעבודהלטווחקצרוארוך:שגרותלטיפולותחזוקהמונעת,תכנוןמטלותיומי/שבועי,סידוריעבודהוביצועהדברות

*הזמנותציודשוטףוחומרים

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןכאגרונום——חובה

תוארראשוןבמדעיהחקלאות-חובה

ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה

ידעבזיהוימחלותומזיקיםוהדברתם

ידעבתפעולמערכותהשקייהובקרהמתקדמותוטיפולבתקלות

הכרתמגווןזניצמחיםוגידולם

עובד/תמעבדה 20/05/2021 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מספרמשרה:
62213
פקולטה/אגף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

למעבדהחדשהלחקרנגיפיםדרוש/העובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:

 • סיועמתמתעבדה。
 • ניהולשוטףשלהמעבדה
 • השתתפותבמחקרביולוגיוהדרכתסטודנטיםבשיטותמעבדה
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • בוגר/תתוארראשוןבמדעיהחיים——חובה,(תוארשני——יתרון)
 • ניסיוןבעבודתמעבדה(עדיפותלבעליניסיוןבשיטותביולוגיהמולקולריתו/או
  עבודהעםתרביותתאים)。
 • בעל/תשליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ。
רכז/תתחזוקהותפעול 20/05/2021 ענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול לפרטים
מספרמשרה:
62214
פקולטה/אגף:
ענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול
איאורהרה:

אחריותעלתחזוקתהאולמותותפעולאירועיםהכולל,ביןהיתר:

 • בחינתנתרכיתםרוליוםוםירועיתהירוועירונותונותונותימליים,בהתאםלהנחיותונהליהבטיחותוהאבטחה
 • מתןתמיכהטכניתבתחוםמערכותהגברהומולטימדיה
 • אחריותעלתחזוקתהציודהטכני,החשמליוהאלקטרוני,כוללקבלתהצעותמחירוביצועהזמנותרכש
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ידעוניסיוןמקצועיבתחוםמערכותמולטימדיהוסאונד,אלקטרוניקהוחשמל——חובה
 • טכנאימוסמך-יתרון
 • שליטהמלאהביישומי办公室(יתרוןלהיכרותעםמערכות内部服务,איתאמורתייעודיות)
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • אחריות,כושרארגון,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • נכונותלעבודהאדמיניסטרטיביתבמקביללעבודהפיזיתמאומצת
 • יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמס”משימותבוזמנית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,במקרההצורך

עובד/תמעבדהבמחלקהלנוירוביולוגיה 20/05/2021 המחלקהחלקהירוביולוגיהיה לפרטים
מספרמשרה:
62215
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהירוביולוגיהיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדהבחקרהתנהגותחברתית,הכוללת,ביןהיתר:

 • שימושבכליםמולקולרייםמתקדמים
 • מבחניהתנהגותוביניתלישובית
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבביולוגיהאובתחוםמקביל - חובה(תוארשלישי-יתרון)
 • ידעוניסיוןבשיטותעבודהמולקולריות - חובה
 • ניסיוןבעבודה体内- ישרון.
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה,בכתבובע"פ
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוההאחריות,כושרארגון,יצירתיותויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהל-50%משרהבמחלקהלמדעיהצמח 24/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים
מספרמשרה:
62206
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

oגידולוטיפולבמגווןתרביותשלאצותימיותכוללהכנהועיקורשלמדיומיםשונים

oיישוםופיתוחשיטותלטרנספורמציהגנטיתלאצותימיות

oיישוםשיטותPCR.וסלקציהלמציאתטרנספורמנטיםחיוביים

oריצוףמקטעיDNAואנליזהשלהרצפיםלאפיוןגנטישלמוטנטים

השכלהוכישוריםנדרשים:

oתוארראשון/שניבביולוגיה——חובה

oניסיוןבעבודתמעבדהובשיטותמולקולריותומיקרוביולוגיות——חובה

oשליטהמלאהבשפותאנגליתועבריתבכתבובע"פ

oיכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות

oתקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה

עובד/תמעבדהלמחלקהלגנטיקהמולקולרית 24/05/2021 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מספרמשרה:
62205
פקולטה/אגף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדההעוסקתבפענוחהצופןהטמוןבמגווןהרחבשלמודיפיקציותכימיותשמעטרותרנ”א,הכוללת,ביןהיתר:

oביצועניסוייםבתרביותתאיםובשמרים

oהכנתבריתותמיתמ-核糖核酸ו/או.DNA

oפיתוחליםםמיים.

השכלהוכישוריםנדרשים:

oתוארשני/שלישיבביולוגיה-חובה

oניסיוןבעבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית——חובה

oשליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

oתודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

oאחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות

:ML和计算机视觉专家 27/05/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מספרמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

:ML和计算机视觉专家

魏茨曼科学研究所(WIS)的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一位经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,在医学成像、计算机视觉、医学数据和雷达领域的领先技术研究项目工作

与医学成像,使用图像处理工具,计算机视觉,ML,最先进的AI算法和深度学习框架(Pytorch,Tensorflow,Cheras等)的应用,实现了算法的经验。候选人将与以色列和世界各地的主要医疗机构合作

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • 电子工程/计算机科学/生物信息学/生物医学等相关专业本科或同等学历,硕士或博士优先
 • 5年以上机器学习算法研发经验
 • 3年以上Python开发经验
 • 动手与机器学习框架和开发算法在计算机视觉领域的实际经验经验
 • 在基于机器学习的建设终端到终端的原型和应用体验
 • 经验与医疗数据 - 优势
 • 有Matlab和OpenCV经验者优先
 • 团队合作精神与能力,独立运作以最小的监督,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 良好的英语听说读写能力
ראשתחוםחשמלובקרה 27/05/2021 תחוםחשמלובקרה לפרטים
מספרמשרה:
62228
פקולטה/אגף:
תחוםחשמלובקרה
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

אגףבינויוהנדסהמחפשראשתחוםחשמלובקרה,לתפקידהכולל:

 • אחריותעלתפעול,תחזוקהוהקמתמערכותומתקניחשמלמתחגבוה,תחנותהשנאה,לוחותחשמלראשייםומשניים,מערכותחשמלבמבנים,מערכותתאורה,גנרטורים,מערכותאלפסק,מעליות,מערכותגילויוכיבויאש,מערכותכריזהומערכותבקרה
 • אחריותעלתכנוןופיתוחתשתיותחשמל,ניהולפרויקטיחשמ,להתאמותושינוייםבמבנים
 • ניהולצוותעובדיםמקצועייםבתחומיהחשמ,להבקרהוהמחשו:בהנדסאים,טכנאים,חשמלאים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • מהנדס/תחשמל,בעל/תרישיוןחשמלאי-מהנדס/ת-חובה
 • בעל/תרישיוןחשמלאי-בודקסוג3 -יתרון
 • ניסיוןבמערכותהספק(שנאים,גנרטורים,אלפסק)——חובה
 • ניסיוןמקצועימוכחשל3-4שניםלפחותבתפקידדומה - חובה
 • ניסיוןבניהולוהובלתצוותעובדים-חובה
 • ידעוניסיוןביישומי办公室 - חובה
 • עבריתואנגליתברמהגבוהה
מתכנת/תומפתח/תאלגוריתמים 27/05/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מספרמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

למעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושיתדרוש.המתכנת.תאלגוריתמים。

המעבדהעוסקתבדגימהועיבודמידעבמערכותמתקדמותבתקשורת,רדאר,מערכותרפואיותועוד。
התפקידעוסקב-。图像处理、计算机视觉

התפקידכולל:

 • פיתוחאלגוריתמיםלדימותרפואי,שימושבכליעיבודתמונהו-计算机视觉。
 • עבודהמולבתיחוליםומוסדותרפואייםבארץובעולם。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבהנדסתחשמל/מדעיהמחשב/ביואינפורמטיקה/ביו-רפואה/תחוםרלוונטי - חובה,יתרוןלתוארשני。
 • ניסיוןמעשיבפיתוחאלגוריתמיםבתחוםה-计算机视觉
 • נסיוןב-深度学习
 • ניסיוןבעבודהעםדאטהרפואי-יתרון。
 • יכולתביטוימעולהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית。

איש/תמערכותכותיהולהוליות(IAM) 30/05/2021 תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע לפרטים
מספרמשרה:
62232.
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:

פיתוח,הטמעהותחזוקהשלמערךניהולהזהויות

קביעתוהגדרת政策

בחינתמערכותותהליכיםחדשיםלהתממשקותלמערכתניהולזהויות

בנייתארכיטקטורתמערכתidm

הגדרהועבודהמולאינטגרצייתמערכותמאתגרותוייחודיותבטכנולוגיותמגוונות

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןשל3שניםלפחות动手בפיתוחוהטמעהשלכליניהולזהויותכגוןNetIQ, Sailpoint, CA, OIM, Tivoli Aveksa——חובה

יכולתלעבודהבטכנולוגיהחדשהבתחוםה- iam -חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבפיתוחעםשירותיאינטרנטמבוססי使用Java,Python,PowerShell中,春,角,JSON,REST,SCIMו-SOAP - חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבאדמיניסטרציהשלLDAP目录,סכמה,שכפול,שיטותעבודהמומלצותוהיבטיםמרכזייםאחריםשלLDAP((活动目录,eDirectory中,Oracle身份 - חובה

הבנהעמוקהבניהולזהויות,בקרתגישהמבוססתתפקידים(RBAC)והפרדתרשויות(SoD) -חובה

ניניתמלייתליישוםשוםים,יתכולותיטותdevops - חובה

שליטהבסביבתלינוקסוחלונותמעורבתעםניסיוןבתשתיות——חובה

בעל/תניסיוןעבודהעםבסיסינתוניםוכתיבתשאילתותSQLמורכבות(SQL Server, Oracle)——חובה

כתיבתבתריתם-电源壳,Python,Bash - יתרוןמשי

ניסיוןשל3שניםלפחותבכליPAMכגון——CyberArk BeyondTrustו- Centrifyיתרון

עובד/תמעבדהבמחלקהלבקרהביולוגית 01/06/2021 המחלקהלבקרהביולוגית לפרטים
מספרמשרה:
62234
פקולטה/אגף:
המחלקהלבקרהביולוגית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלבקרהביולוגית,בכפיפותלפרופ”רוניזגרמחפשתעובד/תמעבדהלעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

 • עבודהעםתרביותתאיםובשיטותביוכימיותומולקולריות
 • ביצועמבחניפעילותביוכימייםוצביעותפלואורסנטיותשלתאיםורקמות
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשנילפחותבביולוגיהשלהתא/ביוכימי/בהיולוגיהמולקולרית——חובה
 • ידעוניסיוןבשיטותעבודהביוכימיותומולקולריות——חובה
 • ניסיוןבעבודהעםתרביותתאים(ראשונייםושורותתאים,תאיגזע)ובשיטותחלבוניות——חובה
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמערכותהדמיהומיקרוסקופיהמתקדמותוניתוחתוצאות——יתרון
 • יכולתונכונותללמודוללמדשיטותוטכניקותחדשות
 • שליטהביישומי办公室ובמערכותממוחשבותנוספות
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
מזכיר/תדיקןמדרשתפיינברג 01/06/2021 מארשתשתיינברג. לפרטים
מספרמשרה:
62231.
פקולטה/אגף:
מארשתשתיינברג.
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
איאורהרה:
 • ניהוליומןהדיקן,תיאוםפגישותוישיבותרבותמשתתפיםוכתיבתפרוטוקולים
 • ארגוןותיאוםנסיעותהדיקןלחו”לותיאוםאירוחאורחיהמדרשהבארץ
 • ניסוחסוחהודעותמניםםבשפותריתתית
 • ניהולתכתובותהדיקןואחריותמעקבביצוע
 • סיועבארגוןטקסים,כנסיםואירועיםמטעםהדיקןוהמדרשה
 • איאוםלישותהיתאיניורויבילגורמיתלמורביתליםליםברווחההיתתשלמיניתבר-ברטים
 • ביצועמטלותאדמיניסטרטיביותנוספותבהתאםלצורךע”פהנחייתהדיקןומטעמו,וביןהיתרביצועסקריםמטעםהמדרשה
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימוסמך/טכנאימוסמך - חובה(תוארשני - יתרון)
 • ניסיוןבניהוללשכהאובתפקידמזכירותיבכי,ריתרון
 • שליטהמלאהביישומי办公室ויכולתלמידהועבודהבסביבהממוחשבת(CRM / ERP
 • שליטהמלאהויכולתניסוחבכתבובע”פבעבריתובאנגליתברמתגבוהה(יתרוןלשליטהברמתשפתאם)
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • דיסקרטיות,אחריות,יוזמה,דייקנות,יסודיותויכולתירידהלפרטים
 • יכולתעבודהעצמאיתובצוות
 • יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמס”משימותבוזמנית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,במקרההצורך
עובד/תכללי/תלמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 01/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62229.
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
איאורהרה:

במסגרתהתפקיד:

——תפעולותחזוקהתקינהשלמערכותוציודהיחידההכוללהפעלהוכיוליומייםשלהמכשירים

-אחריותלמעקבובקרהעלתפקודואיכותהמכשירים

-תחזוקהשוטפתשלהמעבדה

-אפשרותלהתפתחלתחומיאחריותנוספים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • הנדסאי/טכנאימוסמך - יתרון
 • שליטהבאנגלית-יתרון
 • יכולתעבודהפיזיתאחריותוסדר
 • הקפדהותשומתלבלפרטים
 • סדרוארגוןברמהגבוההמאד

מזכיר/תחברתמיזמירווחהופיתוחבע"מ 02/06/2021 לפרטים
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
איאורהרה:

ניהולשוטףשלהמשרד:מענהטלפוני,ניהוליומןפגישות,הפצתהודעותלתפוצתהמכון,טיפולבתכתובותודואר。

מענהשוטףללקוחות:קבלתקהל,רישוםשלמנויימרכזהנופשומשתתפיהחוגים,הפצתהודעותלתפוצתהלקוחות,מענהבמיילייעודיללקוחות。

עבודהעלמערכתERPייעודית。

ביצועהזמנותושירותים,אישורחשבוניות。

טיפולפולבכוח,נוכחותנוכחותרווחה。

משרהזמנית。
קו"חניתןלשלוחלמייל:wiznofesh@gmail.com

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןבתפקידמזכירותי/ניהולי - חובה

שליטהמלאהביישומי办公室ו-展望וניסיוןבעבודהבמערכתERP。

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה。

יוזמה,אחריותיכולתעבודהעצמאיתובצוות。

耶和华עבודהיבוימשמשמשמשותמנית。

נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלותבמידתהצורך。

מזכיר,קבוצהבמחלקהלהוראתהמדעים-25%משרה 17/06/2021 המחלקהלהוראתהמדעים לפרטים
מספרמשרה:
62255
פקולטה/אגף:
המחלקהלהוראתהמדעים
איאורהרה:

המחלקהלהוראתאתמניםםמןיצמןלמדעמדעמדעמזכיר.ההל25%מארה。
התפקידכולל:
מענהלטלפונים,טיפולבמסמכיםובדואר,מיוןותיוק,תיאוםפגישות,השתתפותבפגישותודיוניםורישוםפרוטוקולים,עיבודנתוניםוהכנתמצגות,מעקבאחרמשימות,ריכוזהזמנותרכשושירותים。
המשרההינהבהיקףשל2 - 3ימיםבשבוע——יוםשלישיחובה!

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמאית\סטודנט。יתללימודיתוארראשוןאושני
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • יכולתניסוחבכתבובע"פבעבריתואנגלית
תקציבאי.תזמני.ת - החלפהלחל"ד 17/06/2021 המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת לפרטים
מספרמשרה:
62254
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת
תחוםמארה:
חשבונאותוכספים
איאורהרה:

המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכתבפקולטהלכימיהמחפשתתקציבאי.תזמני.תל4חודשיםלהחלפהלחל"ד。

התפקידכולל:

הגשתדוחות,הכנתתקציבים,הצבותעובדים,מעקבעלתקציביםומרכזים。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןבניהולתקציבים-חובה。
 • שליטהבאנגליתבכתבובע"פ-חובה。
 • שליטהבאקסל-חובה。
 • ניסיוןויכולתשירותגבוהה。

生物影像分析במחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 21/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:
 • עבודהעבודהיחיתדתמיויתההכוללתיןליתר:
 • איצועליזהלישובישובישובישוביולוגיולוגיתמשיולוגמכשיריהבירירידםירימותותיםםיניםםיולוגית,תוךשימושבבתוכנותתוכנותוהתאמשהמיתמיתמית
 • פיתוחמהמההתוכנהתוכנהיכיהיבודבודישובייםליתוחתוחמותישלשלמונות
 • הערכה,התאמהוהטמעהשלכליתוכנהחדשים
 • הטמעהוהתאמהשלכליתוכנהמתחוםשללמידהחישובית
 • הדרכהוהוראהלסטודנטיםוחוקריםבביצועאנליזהחישוביתשלתמונות
 • תמיתכהיותמשליהולמידעיעודיתהמשליולוגיות
 • עבודהביחידתשירותמולמספררבשלקבוצותמחקרבתחוםמדעיהחיים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבמדעיהמחש/בהנדסתאלקטרוניקה/פיסיקה(יתרוןלרקעאקדמיבביולוגיה)/דוקטורטבמדעיהחייםעםתוארראשוןבמדעיהמחשב/ניסיוןרבבתכנותואנליזהחישובית——חובה
 • ניסיוןעבודהבסביבתמחקראקדמית/במשרתפיתוחבתעשייה
 • ניסיוןנרחבבתכנותמדעילפחותבאחתמביןהשפות:Java、Python + +, C, R, Matlabאובכתיבתסקריפטיםו-插件בImageJ
 • ניסיוןמוכחבפיתוחתוכנהליישומיםשלניתוחתמונות
 • ניסיוןבעבודהעםמיקרוסקופיהמתקדמת-יתרון
 • ניסיוןבתוכנותעיבודתמונהכגון了Imaris,Knime,Ilastik,CellProfiler,ImageJ的ואחרות - יתרון
 • ניסיוןבניתוחכמותישלתמונותביולוגיותובניהולמידעחזותיגדול - יתרון
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • רקעאקדמיבביולוגיהאינוהכרחי,אולםנדרשענייןאישיבמחקרביולוגיורצוןלעבודבסביבהביןתחומית
עוזר/תהפקהלאירועים50%משרה 22/06/2021 אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור לפרטים
מספרמשרה:
62259
פקולטה/אגף:
אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
איאורהרה:

לאגףקשריםבינלאומייםויחסיציבורדרוש/העוזר/תהפקהלאירועיםבהיקףשלחצימשרה。
התפקידכוללביןהיתר:
*ניהולאדמיניסטרטיביהכוללטיפולבהזמנותורכשאלמולגורמיםפניםמכונייםוספקים,תיאוםפגישות,סיוריהיערכותוישיבות。
*טיפולבמערךהמוזמניםלאירועיםעלכלההיבטיםהנדרשיםבאמצעותמערכתהכנסיםשלהמכוןוביצועמעקבאחראישוריהשתתפות。
*טיפולבמערךהיסעיהאורחיםבמסגרתאירועיהמושבהשנתישלהמועצההבילנ”。
*סיועוביצועמטלותאדמיניסטרטיביותנוספותבהתאםלצורךוע”פהנחייתהממונים。

השכלהוכישוריםנדרשים:

*השכלהאקדמית-יתרון。
*ניסיוןמקצועיבתחוםהפקתאירועים - יתרון。
*שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ。
*שליטהמלאהביישומיOffice。

ראשצוותמיזוגאויר 27/06/2021 אגףבינויוהנדסה לפרטים
מספרמשרה:
62261
פקולטה/אגף:
אגףבינויוהנדסה
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

תחוםמרכזיאנרגיהבאגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשראשצוותמיזוגאוירלתפקידהכולל:אחריותעלתפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותמיזוגהאווירבמכון,הכוללת,ביןהיתר:

 • אחריותעלביצועאחזקתשבר,אחזקהמתוכננתלמערכותהמיזוג(כגון:צ”ילריםעיבויאוויר,צ”ילריםעיבוימים,מערכותאוורורומערכותנידוף)וביצועבדיקותתקינותיזומות
 • מתןמענהטכנילתקלותמיזוגומנדפים
 • ניהולצוותטכנאימיזוגאוויר
 • עבודהמולממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • טכנאימיזוגאווירבעלתעודתהסמכה-חובה
 • רישיוןחשמלאימוסמך——חובה(הנדסאימיזוגאוויראומהנדסעםניסיוןבמערכותמיזוגאווי,ריתרון)
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתפקידדומה-חובה
 • ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה
 • ניסיוןבתחזוקתמערכותאלקטרומכניות,כוללפיקודובקרה——חובה
 • 耶和华כולתיתוחתוחמיתהירברותותמגדליקירורמית - ♥
 • ניסיוןבעבודהמולספקיםוקבלניחוץ-חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • ניסיוןבתפעולמרכזיאנרגיה/חדרימכונותראשיים——יתרון
 • הכרותעםחדריםנקיים/חדריחיות-יתרון
 • הכרותעםמערכת”תפניתERP”וניסיוןבניהולמלאיוחלקיחילוף——יתרון
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית
ראשצוותפיתוחאינטרנטומובייל 28/06/2021 ענףיישומיםבאגףמערכותמידע לפרטים
מספרמשרה:
62179
פקולטה/אגף:
ענףיישומיםבאגףמערכותמידע
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:
 • ניהולצוותמפתחיאתריה- Webשלהמכוןואפליקציותהמובייל,תבניותאתרים,התקנותותחזוקתשרתיה——网络
 • איתורהיותותחדשותמתןמתןענהרכיתאמנמנמתפתחיםםשלריה-Web
 • ניהולה,תקנותושדרוגיםשלמערכתניהולהתוכן(CMC)שלהאתרים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה
 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • ניסיוןשלשנהלפחותבעבודהמולניהולגרסאותכמוgitועםמערכותניהולכגוןGitLab / Github -חובה(הכרותעםCI \ CDיתרון)
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבפיתוחPHP - חובה
 • נסיוןשלשנתייםלפחותבפיתוחבשפות:Javascript /打印稿、HTML、CSS -חובה
 • ניסיוןשלשנהלפחותבפיתוחריאקטיבי:反应/ VueJS角——יתרוןמשמעותי

ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה

 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • ניסיוןשלשנהלפחותבעבודהמולניהולגרסאותכמוgitועםמערכותניהולכגוןGitLab / Github -חובה(הכרותעםCI \ CDיתרון)
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבפיתוחPHP - חובה
 • נסיוןשלשנתייםלפחותבפיתוחבשפות:Javascript /打印稿、HTML、CSS -חובה
 • (עבודהמולדרופל9 -יתרון)
 • הכרותעםמערכתההפעלהלינוקס,LAMP - יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםסביבתפיתוחLaravel / Symfony -יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםDocker -יתרון
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

ראשאשתחוםירותיעבודהעבודהיאלית 29/06/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים
מספרמשרה:
62263
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
איאורהרה:

אגףמשאביאנושבמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםשירותיעבודהסוציאליתלניהולהמערךהסוציאליבמכון,הכולל,ביןהיתר:

 • ייעוץ,הדרכהוטיפולליחידיםולקבוצותבמכון。
 • אבחוןמצבימצוקה/משברבזמןאמתוגיבושהמלצותמקצועיות。
 • ביצועהתערבויותבמצבימשבר(משבריםאקוטייםומתמשכים)ובמצביחירוםלאומיונפשיכוללהתערבויותלטווחקצרולטווחארוך(מחלות,תאונותעבודה,אובדניםוכו”)。
 • אחריותעלקרנותסיועלסטודנטיםולעובדיםבמצוקההכוללתכתיבתחוותדעתמקצועיתוהמלצהלגביהשימושבכספיהקרן。
 • סיועלעובדיםבמימושומיצויזכויותמולהקהילה。
 • ריכוזפניותעובדיםלמרפאתתעסוקהבנושאכושרעבודה。
 • קיוםסדנאותהעשרהלעובדיםולסטודנטיםבמכון。
 • ביצועהתערבויותלתיקוןתקשורתלקויהביחסיםבינאישייםבעבודה。
 • שותפותבתכנוןתכניתלפרישתלעובדים。
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבעבודהבעבודהיאליתלינית/טיפולית - ישרוןמעותי。
 • ניסיוןקודםשל10שניםלפחותבתפקידדומה,מתוכם5שניםלפחותבארגוניםגדולים - חובה。
 • ניסיוןומיומנויותאבחון,פישור,גישורופתרוןבעיותבתקשורתלקויהובמצבימשבר——חובה。
 • מיומנויותשלהערכהפסיכו——סוציאליתלמטרתהגשתסיועחירוםלעובדיםבמצוקהנפשית——חובה。
 • ניסיוןומיומנותבהנחייתקבוצות-יתרון。
 • כישוריניהולויכולתלהוותאוטוריטהמקצועית。
 • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה。
 • איסקרטית,אמניתהרגישות。
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה。
 • יוזמה,יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמספרמשימותבמקביל。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,בעתהצורך。המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。
טכנאי/תביחידהלניזולגזים 30/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים
מספרמשרה:
62264
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:
 • תפעולואחזקתמערכותלניזולהליוםוהציודהנלווה。
 • מילויואספקהשלמיכליהליוםוחנקןנוזלי。
 • ליוויוהדרכתסטודנטיםבנושאיהליוםוחנקןנוזלי。
 • אופיהעבודהכרוךבביצועתורנויותבימישישי,שבתוחגים。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • טכנאי/תאוהנדסאי/תמכונותמוסמך/ת-חובה。
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבמקצועותטכניים-חובה。
 • ידעבמערכותוואקום,לחץגבוהוקירורמיםוהיכרותעםמכונותלניזולגזים——יתרון。
 • שליטהבישומימחשבותכנות办公室 - חובה。
 • שליטהבשפותעבריתואנגלית,כוללאנגליתטכניתברמהגבוהה。
 • יכולתעבודהפיזית。
 • יכולתעבודהבצוות。
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה。
 • יכולתעבודהבתנאילחץונכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות。
נהל/תפרויקטיאינסטלציה 05/07/2021 תחוםאינסטלציהוגזים לפרטים
מספרמשרה:
62267
פקולטה/אגף:
תחוםאינסטלציהוגזים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

תחוםאינסטלציהוגזיםבאגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשמנהל/תפרויקטיאינסטלציהלתפקידהכולל:

 • אפיוןוניהולפרוייקטיםשלמערכותמים,ביובוגזיםתעשייתיים。
 • אחריותעלביצועאחזקתשברואחזקהמונעת,תפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותאינסטלציה,מיםוגזיםבמכון。
 • אפיוןתקלותופתרוןבעיותמורכבות。
 • תכנוןופיקוחעלעבודותהתשתית。
 • התנהלותמולספקיםבתחוםאינסטלציה。
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • /טכנאיתמכונות/אזרחית/מיםמוסמך/ת-חובה(הנדסא/יתבמקצועותהנ“ל——יתרון)。
 • ניסיוןשל5-7שניםלפחותבתפקידדומה-חובה
 • ניסיוןבפיקוחעבודותתשתיתשלקוויביוב,מיישתייה,צנרתלמעבדות,כיבויאש,אווירדחוס,מערכותגזיםואינסטלציהביתית - חובה。
 • ניסיוןעםחומרימבנה,שיטותהלחמהוריתוךצנרותמסוגיםשונים - חובה。
 • יכולתקריאתשרטוטיםותוכניותאינסטלציה-חובה。
 • שליטהביישומי办公室
 • ניסיוןבעבודהעםמערכת"תפניתerp " -יתרון。
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית。
 • המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。
דרושיםמדריכים/ותלביתויצמן 07/07/2021 לפרטים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

לביתויצמן,בקמפוסמכוןויצמןלמדעברחובות,דרושיםמדריכיםמקצועייםומנוסים。

ההדרכהמתקיימתבביתושלד”רחייםויצמןנשיאההראשוןשלמדינתישראל。הסיוריםמיועדיםלקהלמגווןומשלביםתכניםהיסטורייםלצדפעילויות,משימותאינטראקטיביותוסדנאות。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןקודםבהדרכה-חובה
 • רקעאקדמאיבתחומיהיסטוריהשלעםישראל,חינוך,חינוךבלתיפורמלי
 • שפות——עבריתואנגליתברמתשפתאם——חובה(יתרוןלשפותנוספות)
 • תקשורתבינאישיתמעולה,דינמיות,יכולתשיווקויוזמה
 • זמינותלמשרהמלאה。

קורותחייםנאלשלוחלכתובתהמייל:Anat.fuxinboim@weizmann.ac.il

המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。

ראשתחוםלמידהארגונית 11/07/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים
מספרמשרה:
62273
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

אגףמשאביאנוששלמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםלמידהארגוניתלתפקידהכוללאחריותעלפיתוחוהובלתתחוםהלמידההארגוניתבמכון,הכולל,ביןהיתר:

 • הובלהשלתהליכיאיתורצרכילמידהארגוניים
 • בנייתמתודולוגיותומערכותלמידהמרחוק
 • פיתוחתהליכיואמצעילמידהמקצועייםבמגווןשיטות
 • הובלתפורומיםשללמידתעמיתים
 • ניהולתהליכילמידהארגונית——מנחים,חונכים,מנטוריםפניםארגוניים
 • בנייתתוכניתעבודהמותאמתצרכיםוהוצאתהלפועל
 • ניהולידע——ניהולפורטלהדרכהופיתוחארגוניואחריותעלהחומריםהמקצועייםותיקופם
 • בנייתמניתברכתכתיביתליכילילילמידה
 • ניהולספקיהדרכהחיצוניים
 • אחריותעלניהולהמידעהארגוניעלתהליכילמידהולומדים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבמדעיהחברה/ההתנהגות/הניהול——חובה(יתרוןלתוארשני)
 • נסיוןשלשל5שניםםלפחותלפחותלפחותיכיליכיליכיכיכדהדהדהינוני--י--י--י
 • שליטהגבוההבאופיס
 • נסיוןבפיתוחלמידהוהדרכהקלאסייםומתוקשבים
 • איוןליוןמורכתכתמיתדהרגונית
 • יכולתהתנסחותבעבריתובאנגליתבכתבובע”פברמהגבוהה
 • יכולתלמידהברמהגבוהה,יוזמה,עצמאותוחדשנות
 • יתליהולמתיתמרוביםםועבודהיבהמרובתמשימות
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
מתאמ/תמחקר 14/07/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מספרמשרה:
62275
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

מתאם/תמחקרלצוותשלK10במערכתכחאדםבקבוצתהמחקרשלערןסגל。

תיאורהתפקיד:

 • ביצועבדיקותקליניותשונות(לדוגמא,א.ק。ג,לחץדם,אולטראסאונדכבדועוד)。
 • עבודהעםמערכתממוחשבתייעודיתלניהולהניסוי
 • קבלתהנבדקיםוהדרכהעלבדיקותנוספותשיערכובאופןעצמאיע״יכלנבדק

השכלהוכישוריםנדרשים:

 • תוארראשוןבתחוםמדעיהרפואה/מדעיהחיים/תזונה/סיעודאוכלתוארדומהאחר。
 • יכולתעבודהטובהעלמערכותממוחשבותומכשוררפואי
 • יכולתמעולהבעבודתצוות
 • תכונותאישיותנדרשות:כושראירגון,אחריות,'ראשגדול',יכולתעמידהבלוחותזמנים,שרותיותואדיבות。
עובד/תמעבדהבמחלקהלנוירוביולוגיה 15/07/2021 המחלקהחלקהירוביולוגיהיה לפרטים
מספרמשרה:
62277
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהירוביולוגיהיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:
 • עבודהבשתימעבדות,הכוללת,ביןהיתר:
 • עבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולארית,גנטיקה,מיקרוסקופיהוהיסטולוגיה
 • ניהולרכשהמעבדה
 • הדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבמדעיהחיים-חובה
 • בוגר/תקורסלעבודהעםבעליחיים-חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • 耶和华למיתהיכולתכולתבאופןמאיובצוות
 • אחריות,כושרארגון,סדרויוזמה。
רכז/תמשרדבינלאומי 18/07/2021 ענףהמארדדינלאומיליורבאגףבאגף לפרטים
מספרמשרה:
62276
פקולטה/אגף:
ענףהמארדדינלאומיליורבאגףבאגף
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
איאורהרה:

לאגףתפעולדרוש/הרכז/תמשרדבינלאומי,התפקידכוללביותהיתר:

טיפולבצרכיםהלאאקדמייםשלהקהילההבינלאומיתבמכון——ויזות,ביטוחרפוא,יתרבותורווחהומגווןנושאיםכלליים。

השכלהוכישוריםנדרשים:

אנגליתברמתשפתאם-חובה(שפותנוספותיתרון)

תוארראשון——יתרון

ניסיוןרבבשירותלקוחותאדםמסודר,מדויקומאורגן

דיסקרטיות

דרושמוביל/הלאגףתפעול 22/07/2021 תחוםרכבוהובלותבאגףתפעול לפרטים
מספרמשרה:
62283
פקולטה/אגף:
תחוםרכבוהובלותבאגףתפעול
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
איאורהרה:

דרוש/המובי/להלמחלקתהובלותבתחוםהרכבוההובלותבאגףהתפעולבמכוןויצמןלמדע。
התפקידכולל:

 • שינועציודבתוךהמכון
 • הרמההיודודלתוךמניתברית
 • נהיגהברחביהמכון
 • העבודהבימיםא'-ה'ביןהשעות06:00-14:30
השכלהוכישוריםנדרשים:

דרישות:

 • נכונותלעבודהפיזית-חובה。
 • רישיוןב” - חובה,רישיוןעלמשאית-יתרון
 • יכולתעבודהבצוות。המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。
עובד/תמעבדהבמחלקהלגנטיקהמולקולרית 22/07/2021 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מספרמשרה:
62282
פקולטה/אגף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

התפקידכוללעבודתמעבדהבפרויקטהעוסקבחקרהווירוסיםוהשפעתםעלהתאים,הכוללת,ביןהיתר:

 • הכנתספריותלריצוף
 • עבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולריתועבודהעםתרביותתאים
השכלהוכישוריםנדרשים:

דרישות:

 • תוארראשוןבביולוגיהו/אותחוםדומה - חובה(תוארשני - יתרון)
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית-חובה
 • עבריתואנגליתברמהגבוהה-חובה
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
BioImage分析师 22/07/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

细胞天文台成像核心设施正在寻找生物影像分析以扩大其图像分析服务。成功的候选人将在一个多学科的环境下工作,支持前沿生命科学研究与先进的图像分析,可视化和成像数据量化生物参数。

我们正在寻找一个问题解决者,谁能够快速掌握生物问题,翻译他们的图像分析术语,并利用广泛的软件工具来执行稳健的数据分析。

主要职责

 • 使用各种开源和商业软件创建自动图像处理和分析管道
 • 设计和实现用于解决多维显微镜数据集图像分析问题的软件工具
 • 将深度学习方法集成到图像分析工作流程中
 • 记录和培训科学家使用已开发的工具
 • 通过咨询服务,讲习班和实用课程,将它们引导到合适的软件解决方案上的建议和培训科学家
 • 管理图像分析软件。维护,列表和促进现有的工具
 • 按照最近的事态发展在该领域,评估,调整和设施内推出新的软件工具
השכלהוכישוריםנדרשים:

MSC。计算机科学,物理学,生物学或相关领域的学位

 • 有应用和/或开发图像分析工具的经验
 • 较强的Python、Matlab、Java等编程能力
 • 较强的沟通和社交技巧与团队和用户互动。必须能够以简单易懂的方式表达复杂的概念
 • 良好的时间管理技能,并把重点放在多个项目在同一时间的能力
 • 良好的英语口语和书写能力

可取的

 • 有使用斐济/ImageJ, CellProfiler, Ilastik, Napari, Imaris, Arivis, Huygens, Amira或类似软件分析显微镜数据的经验
 • 与机器学习和深刻的学习体验
 • 对显微镜有很好的理解
 • 知识在生物学

מזכיר/האישיתבמחלקהלאימונולוגיה(החלפהלחל"ד) 28/07/2021 המחלקהלאימונולוגיה לפרטים
מספרמשרה:
62289
פקולטה/אגף:
המחלקהלאימונולוגיה
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
איאורהרה:

המחלקהלאימונולוגיהבפקולטהלביולוגיהמחפשתמזכיר/האיש/יתלהחלפהלחופשתלידה(כ- 12חודשים)。

התפקידכולל:

 • ניהוליומניםותיאוםפגישותוישיבותרבותמשתתפים
 • מעקב,ניהול,תכנוןובקרהעלכללתקציביהקבוצה
 • סיועבהגשתבקשותלמענקימחקרוהכנתתקציבימחקרבהתאםלהנחיותהמממנים
 • סיועבהגשתדיווחיםמדעייםלקרנות
 • הנפקתהזמנותרכש
 • תמיכהאדמיניסטרטיביתומתןשרותלקבוצתהמחקר
 • טיפולבמצבתכ"אשלקבוצתהמחקר
 • עבודהממשקיםםיםםוחוץוחוץוחוץרגונים
 • ארגוןותיאוםנסיעותלחו制作ל
 • סיועבארגוןכנסיםואירועירווחה

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמית-חובה(תוארשני-יתרון)
 • ניסיוןבניהוללשכהאובתפקידמזכירותיבכי,ריתרון
 • שליטהמלאהביישומי办公室ויכולתלמידהועבודהבסביבהממוחשבת
 • שליטהמלאהויכולתניסוחבכתבובע”פבעבריתובאנגליתברמתגבוהה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

משרתסטודנט 28/07/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

עלפרויקט10K

 • הפרויקטהואמחקרהבריאותהגדולבישראל,המונהכיוםמעלששתאלפיםמשתתפיםפעילים。
 • המחקרמגייסמשתתפיםבקוהבריאותבטווחהגיל40עד70。צוותהמחקרמנתחמגווןרחבשלמדדיםכדילזהותמידעחדשעלהתפתחותמחלותבגוףהאדם。
 • המחקרמתבצעבמעבדתושלפרופסורערןסגל,תחתהפקולטהלמתמטיקהשימושיתומדעיהמחשבבמכוןויצמן。

מהאנחנומחפשים:

 • בתורעוזר/תאדמיניסטרטיביתבפרויקט10K,את/התסייע/ילצוותהמחקרבמשימותהשוטפות。
 • בתפקידהזהתזכה/ילעבודמולמתאמותמחקר,אנשישיווקוצוותיהמעבדההביולוגית。
 • התפקידהינומשמעותיובעלאחריותמכרעתעלחווייתההשתתפותשלנבדקיהמחקרושימורםארוךהטווחבפרויקט。

תחומיאחריות:

 • סיועבהכנתהציודשנשלחלמשתתפיהמחקר。
 • סיועבקליטתהציודשחוזרממשתתפיהמחקר。
 • ביצועשיחותמעקבטלפוניותבמסגרתהמעקבארוךהטווחלמשתתפיהמחקר。
 • הצעותייעולופתרונותלבעיותקיימותושיקוףמשובמשתתפיםעלפיתוחיםחדשיםשהוטמעו。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • סטודנט-חובהלהציגתעודתסטודנטבתוקף。
 • יכולתלמידהמהירהוביצועריבוימטלותבאופןזריזומדויק
 • יכולותעבודהמוכחותעםשירותי谷歌ו办公室השונים
 • זיקהלעולםהמחקרוהרפואה - יתרון
 • עדיפותלזמינותמיידית
 • היקףהמשרה-מינימום16שעותשבועיות
 • ניתןיהיהלשלבעבודהמרחוקעםעבודהבמרכזהבדיקותבמכוןויצמן
 • קורותחייםלמייל:hilasa@weizmann.ac.il
עובד/תכלל/יתבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים(משרתסטודנט) 01/08/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62292
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

מכוןויצמןלמדעמחפשעובד/תכלל/יתלמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםלמשרתסטודנט(120שעותחודשיות)。

התפקידכוללשותפותפעילהבפרויקטיםמדעייםבמעבדההכוללתביןהשאר:תחזוקתתרביותתאים;טרנספקציות;הפקתDNA / RNA;עבודהעםחיידקים(טרנספורמציות,הפקותDNAהרצתג”ליםוכו),ביצועELISAועוד。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • סטודנט/יתלתוארראשון/שני(יתרוןלתוארבמדעיהחיים/ביולוגיה)
 • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה
 • כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתגבוהה
 • נכונותללמודשיטותחדשות
עו"דמסחריללשכההמשפטית-החלפהלחל"ד 01/08/2021 לשכתסגןהנשיאלמינהלוכספים לפרטים
מספרמשרה:
62294
פקולטה/אגף:
לשכתסגןהנשיאלמינהלוכספים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

למכוןויצמןלמדע,דרוש/העו"דמסחרילהשתלבותבלשכההמשפטיתלמשרהזמנית(החלפהלחל"ד)למשך6-9חודשים。
התפקידכוללביןהיתר:

 • יעוץמשפטישוטףוליווישלפעילותהאגפים(אוגופיםנלווים)במכוןויצמן;
 • ליווי,ניסוחוניהולמו"מבעסקאותרכשבינ"ל;
 • ליוויתאגידיםללאכוונתרווח;
 • ניסוחהסכמיםמסחריים;
 • רגולציהופרטיות(לרבותהכרהשלכלליה-GDPR);
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • 5-6שנותניסיוןכעו”דבתחוםהמסחרי-חובה。
 • שליטהבאנגליתברמתשפתאם。
 • יכולתניסוחמעולה,הןבכתבוהןבע"פ。
 • רקעבמכרזיםו/אודיניעבודה-יתרון。
 • רקעקערכשהיתמלי-רון。
博士后位置 02/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:
 • 在信号处理中,机器学习,和医疗保健的交点Broad研究所和Weizmann科学院之间关节博士后位置。
 • 这项工作将由Weizmann生物医学工程中心的Yonina Eldar教授和Anthony Philippakis博士以及Broad的Eric和Wendy Schmidt中心共同完成。
 • 候选人需要在两个中心之间灵活的位置,在协作和支持的环境中与两个团队一起工作。
 • 有意应聘者请将个人简历,引用和求职信
 • yonina.eldar@weizmann.ac.IL.
 • aphilipp@broadinstitute.org
博士后位置 02/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:
 • 普林斯顿大学与魏茨曼研究所通信、信号处理和机器学习交叉领域联合博士后职位。
 • 这项工作将由Andrea Goldsmith教授和Yonina Eldar教授的小组进行。
 • 候选人需要在两个中心之间灵活的位置,在协作和支持的环境中与两个团队一起工作。
 • 有意应聘者请将个人简历,引用和求职信
 • yonina.eldar@weizmann.ac.IL.
 • goldsmith@princeton.edu
ביואינפורמטיקאית 03/08/2021 יחידתהביואינפורמטיקהבמרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתעשננסיוסטיבןגרנד לפרטים
מספרמשרה:
62298
פקולטה/אגף:
יחידתהביואינפורמטיקהבמרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתעשננסיוסטיבןגרנד
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:

יחידתהביואינפורמטיקהבמרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתע”שננסיוסטיבןגרנדבמכוןויצמןמחפשתביואינפורמטיקאית。

התפקידכולל:

 • השתתפותבתכנוןוניתוחשלניסוייNGS
 • תכנוןוהטמעתאנליזותביואינפורמטיותאוטומטיות
 • השתתפותהשתתפותיניתמו"פרבתחומיליולוגיתמארית,פרומית,כימית,סטטיסטיתליתוחתוח
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןואלמולמדעניםמהאקדמיהוהתעשייהוהתעדכנותבפרויקטים,טכנולוגיותחדשותושיטותאנליזהחדשניות
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבביואינפורמטיקה/מדעיהמחשב/מתמטיקה/פיזיקה——חובה(博士-יתרון)
 • רקעבמדעיהחיים-יתרון
 • ניסיוןבביואינפורמטיקהובניתוחרצפיngs -יתרון
 • ניניתמוכחבשפותr,python-חובה
 • ניניתוןתכנותתכנותc,java,perl-יתרון
 • ניסיוןבעבודהבסביבתלינוקס-יתרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • יכולתלמידהוהתעדכנותעצמית
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תקשורתבינאישיתותודעתשרותברמהגבוהה
ראשתחוםרכשמדעיבענףמקומי 04/08/2021 ענףרכשמקומיבאגףהרכש לפרטים
מספרמשרה:
62295
פקולטה/אגף:
ענףרכשמקומיבאגףהרכש
תחוםמארה:
לוגיסטיקה,רכשושילוח
איאורהרה:

דרוש/הראשתחוםרכשמדעיבענףמקומילתפקידהכולל:אחריותלניהולהתחוםעליואמוןמקצהלקצהומתןמענהלצרכילקוחותהרכשתוךעמידהביעדיעלות,איכותולזו”。

 • מימושמדיניותהרכשותכניתהעבודההענפית,שותפותבגיבושתכניתעבודהבתחומו/ה。
 • איתבריתהיתאיתהיתביתביינלייניתלמש/ה
 • ניהולישירומקצועישלהקנייניםבתחום。
 • ניתוחושקלולהצעות。
 • ניהולו/אוהשתתפותמו"מנותרכשמורכבותכבותיקףקףיגבוהמתוךהסתכלותעלותכוללת(TCO)
 • בקרהעלתהליךהוצאתהזמנותבתחום,לרבותטיפולבחריגיםומעקבאחרזמניאספקה
 • ניהולספקיםמהותיים,טיובמאגרהספקיםבתחומו/ה,וקיצורזמניאספקה。
 • ניתוחסיכוניםבתהליכיםוהתקשרויות。
 • אינתליפורהיכיתמתוךמטרההייצרהיפורמיפומיד
 • אחריותלפיתוחההוןהאנושיבתחוםבכפוףלמדיניותהנהלתהאגף。
 • פיתוחתודעתשירותבקרבהעובדיםבתחוםאלמוללקוחותושותפים。
 • הכנתדוחותניהולייםומקצועייםבהתאםלהנחיותראשהענף。
 • הקפדהעלניהולתהליכיהרכש。

השכלהוכישוריםנדרשים:

 • השכלהאקדמית - חובה(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיהוניהול/ביולוגיה/כימיהיתרון)
 • /ובוגריתקורסיקניינותורכשבעל/ויתתעודותהסמכהיתרון。
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבניהולקנייניםבתחומיםרכשאסטרטגי(מדעי/ביו——רפואי——יתרון)
 • ניסיוןברכשפרויקטאלי/שירותיםומחשוביתרון。
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתחומיהרכשהרלוונטייםבהיקפיםשלעשרותמיליוניש”חבשנה——חובה。
 • ניסיוןוהיכרותעםהסכמירכשמשפטייםחובה。
 • ניסיוןבניהולמו”ממורכבים,לרבותניתוחיםכלכלייםוקביעתיעדים
 • ניסיוןבכתיבתRFP,ניתוחושקלולהצעותמחירוגיבושדו”חותניהולייםהקשוריםבתהליכיהרכשהשונים。
תזונאית 08/08/2021 המחלקהלאימונולוגיה לפרטים
מספרמשרה:
62300
פקולטה/אגף:
המחלקהלאימונולוגיה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהחלקהימונולוגיתמלהי/תמשיקףקףשלשלימשרה
השתלבותבמחקרבנושאיחסיהגומליןביןהמיקרוביוטהוהמאחסן。
התפקידכוללביןהיתר:

 • ליווימשתתפימחקרבתהליךתזונאי
 • עזרהבתיאוםמחקריםקליניים
 • הסבריםומתןמענהעלשאלות
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןמדעיהתזונה
 • רישיוןשלמשרדהבריאות
 • ניסיון——חובה
 • אנגליתתרמהגבוהה
 • ניסיוןבתהליךירידהבמשקל-יתרון
 • תעודתGCP -יתרון
 • תעודתCRA——יתרון
מנהל/תפרויקטים 10/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מספרמשרה:
62302
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

אחריותעלניהולמספרפרויקטיםחדשיםבחקרהסרטןותחומיםנוספים,הכולל,ביןהיתר:

 • ריכוזכללשיתופיהפעולהותיאוםהמחקריםהקליניים
 • ניטורופיקוחcraעלהמחקריםהקליניים
 • עבודהבממשקיםרבים,אלמולקבוצותנבדקים,גורמיםרפואייםוספקיםחיצוניים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןבניהולפרויקטים-חובה
 • רקעוניסיוןבביוטק/פארמה/מדיקל-חובה
 • ניסיוןשלארבעשניםלפחותבתאוםמחקרקליני——יתרון
 • ניסיוןבפיקוחעלcraבבתיחוליםשונים-יתרון
 • ניסיוןבכתיבהוהגשהשלפרוטוקוליםלirb -יתרון
 • שליטהמלאהבשפותאנגליתועבריתבכתבובע"פ

רכז/תמאגרימידעבתחוםדוברותויחסיציבורבמחלקהלתקשורתודוברות(משרתסטודנט/ית) 10/08/2021 המחלקהלתקשורתודוברות לפרטים
מספרמשרה:
62308
פקולטה/אגף:
המחלקהלתקשורתודוברות
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
איאורהרה:

המחלקהלתקשורתודוברותבמכוןויצמןמחפשתרכז/תמאגרימידעבתחוםדוברותויחסיציבורלמשרתסטודנט/ית。התפקידכולל:

 • מתןסיועשוטףבתחוםהדוברותויחסיהציבורבמכוןויצמןלמדע
 • ליוויצוותיתקשורתוצילוםבקמפוסכוללטיפוללוגיסטיבכלהקשורלצילומיםבשטחהמכון
 • משמענהליותמהציבור
 • סיועבהפצתהודעותלעיתונותוטיפולשוטףמולאתרימדעמובילים
 • תפעולציודצילוםעבורהפקתסרטוניםלבכיריהמכוןועבורסרטוניתדמיתלגורמיםשוניםבקמפוס
 • מעקברביתוניתבריברתברץץ"לליומיומיהיבתבת"חחחיכוםכוםישלשליקורהמהרת
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • סטודנט/יתלתקשורת(אובתחוםרלוונטיאחר)בשנההראשונהאוהשניהללימודים(זמינותל3 - 3.5ימיםבשבוע)
 • שליטהמעולהבעבריתובאנגלית
 • נסיוןבעבודהתקשורתיתאוביח"צ - יתרון
 • ידעבפוטושופוCanva -יתרון

עובד/תכלל/יתבתחוםיבואוייצואבענףרכשחו”לבאגףהרכש(משרתסטודנט/ית) 10/08/2021 ענףרכשחולוייצואבאגףהרכש לפרטים
מספרמשרה:
62307
פקולטה/אגף:
ענףרכשחולוייצואבאגףהרכש
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
איאורהרה:

ענףרכשחו”לבאגףהרכשבמכוןויצמןמחפשעובד/תכלל/יתבתחוםיבואוייצואלמשרתסטודנט/ית。התפקידכוללסגירתמשלוחייבוא,טיפולבחשבוניותעמיל,ביטוחכלמשלוחיהיבוא,התנהלותמולמחלקותהכספיםבחברותהשילוחהשונות,התנהלותמולספקיםבחו”ללצורךהשלמתמסמכיםנדרשים,ביצועבקרהעלכלהחיוביםהנקלטיםלמשלוחועוד。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ישרתתימודיםםשלייםםלפחותבתחוםבתחוםרלוונטי
 • בעל/תיכולתשלסדרוארגון
 • בעל/תיכולתבינאישיתגבוהה
 • אנגליתתרמהגבוהה
עוזר/תלבנייתגלאיםבמחלקהלתשתיותמחקרפיסיקה 10/08/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים
מספרמשרה:
62306
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

דרוש/העוזר/תלבנייתגלאיחלקיקיםבמחלקהלתשתיותמחקרפיסיקהלפרויקטאטלהס——מאיץהגדול。

השכלהוכישוריםנדרשים:

השכלהכטכנאית/הנדסאית/מהנדס/תבתחומיאלקטרוניקה/חשמל/מכניקה——חובה

יכולותטכניותגבוהות-חובה

נכונותלעבודתצוות

עובדכללי——סטודנט/ית 15/08/2021 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62310
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהלתשתיותמחקרומדעיהחייםמחפשסטודנט/ית,התפקידכוללביוהיתר:

 • תפעולמכשיריהמעבדה
 • אדמיניסטרציה

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • זמינותלפחותלשניימיםבשבוע-בקרים。
 • אנגליתתרמהגבוהה
 • יתכולותיות-איבריברת,איולמיכשוררויש-ישרוןמעותמעותי
硬件工程师 17/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מספרמשרה:
61954
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

:硬件工程师

威兹曼科学研究所(WIS)信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一名经验丰富的硬件工程师,在信号处理、雷达和通信领域从事领先的技术研究项目

我们正在寻找一名有经验的工程师,在射频系统仿真工具和建模知识,在定义和实现射频校准Matlab经验。有使用相控阵天线系统的经验,特别是有实现空间分集或波束形成经验者优先

应聘者应在模拟和数字领域有丰富的经验

השכלהוכישוריםנדרשים:

:最低要求

 • 电气工程或同等学历,7年以上工作经验
 • 在信号处理奠定坚实的基础
 • 工作经验与实验室设备(频谱,适用范围,电子负载)
 • 有实验室工作经验,有分析技术问题的能力
 • 至少两年的电路板设计经验(模拟,数字和射频),电气测试和电气调试经验
 • 具有模拟和/或电力电子设计经验(DC/DC拓扑设计,模拟电路设计,噪声和信号完整性考虑)
 • 开发RX/TX链,滤波器设计,混频器,合成器,数字调制
 • 能够阅读机械和电气图纸,原理图和选择部件
 • 能够与RF布局设计师一起工作
 • 能够调出RF卡
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧。自我激励的个性
 • 良好的英语听说读写能力
עובד/תמעבדהבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 18/08/2021 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62313
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםמחפשתעובד/תמעבדה。העבודהבמעבדתטיהורחלבוניםביחידהלפרוטאומיקהמבנית,כוללת,ביןהיתר:

 • עבודהבשיטותכרומטוגרפיהלטיהורחלבונים,הכנתבופרים,הכנתג׳לים/אנוטציהשלג׳לים,פתיחתתאים(细胞的裂解)לטיהורחלבונים
 • עבודהעםתרביותתאים:גידולוטיפולבתאיםלביטויחלבונים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראשוןאשוןינית/כימית - חובה(תואי--י - ישרון)
 • ניסיוןבעבודתמעבדההכוללתטיהורחלבוניםאוטיפולבתאים——יתרון
 • ניסיוןבשימושב-FPLCאוHPLC - יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • אחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
תקציבאית/(50%משרה) 19/08/2021 מינהלמדרשתפיינברג לפרטים
מספרמשרה:
62315
פקולטה/אגף:
מינהלמדרשתפיינברג
תחוםמארה:
חשבונאותוכספים
איאורהרה:

מדרשתפיינברגבמכוןויצמןלמדעמחפשתתקציבא/יתל- 50%משרה。התפקידכולל;

 • סיועלראשהתחוםבבנייה,דיווחובקרתתקציביהמדרשה
 • סיועבניהולההתקשרויותמולמרציםומתרגליםכוללחוזיהעסקה
 • סיועבתכנוןתקציבשכרמרציםומתרגלים,מעקבאחרדיווחיביצועומתןהוראותלתשלוםשכרם
 • טיפולבמענקימלגותובהקצאתתקציבינסיעותלדוקטורנטים
 • איפולמהרכשכשרויתמוללים
 • הפקתדוחותדוחותיועבמהמשטלותמיניורטיביותותשוטפות,בהתאםבהתאםרך

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבכלכלה/מנהלעסקים/ראייתחשבון - חובה
 • ניסיוןבבנייהובקרתתקציביםודוחותכספיים-חובה
 • ניסיוןבעבודהבמערכותERP,בדגשעל “תפנית” - יתרון
 • שליטהביישומיoffice,בדגשעלExcel
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • דייקנות,כושרארגוןויכולתעבודהעצמאיתובצוות
נציג/תתמיכהופיתוחאתריאינטנרטלמשרתסטודנט/ית 24/08/2021 המחלקהלהוראתהמדעים לפרטים
מספרמשרה:
62322
פקולטה/אגף:
המחלקהלהוראתהמדעים
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:

המחלקהלהוראתהמדעיםבמכוןויצמןמחפשתנצית/גתמיכהופיתוחאתריאינטנרטלמשרתסטודנט/ית。התפקידכולסיועלמוריםבבתיהספר(טלפון,דו”אל,מפגשמקווןועוד)בהתמודדותעםבעיותשכיחותבתפעולהמערכותויהווהצינורביןהמוריםלצוותהטכנולוגיבפתרוןבעיותברמותשונותשלמורכבות。כמוכן,התפקידכוללסיועבניהולהסביבהוההזנהשלפעילויותאינטרקטיביותחדשות,ביצועהדרכותפרונטליותומקוונות,תמיכהבכנסיםוהשתלמויות,פיתוחועיבויתכניםהדרכתייםלמשתמשיהמערכתבפורמטיםשונים(מסמכים,וידאוועוד),תמיכהטכניתבמשתמשיהמערכתהשונים,עדכוןמערכתניהולדיווחים,הדרכותפרונטליות/מקוונותעלהמערכת,תמיכהטכניתבכנסיםוהשתלמויות,פיתוחרכיבילמידהבפלטפורמותשונות,פיתוחאתרהתמיכהועוד。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןבניהולותמיכהבמשתמשימערכת-חובה
 • היכרותוניהולמערכתLMS(בעדיפותל- Moodle)יתרוןמשמעותי
 • היכרותוניסיוןעםמערכתCMS
 • ידעב- HTMLו- CSS
 • ידעבשפותתכנותכמוSQLו- PHP -יתרון!
 • עריכתוידאובסיסית/היכרותעםתוכנות后遗症,亲总理)土坯 - יתרון)
 • ידעוניסיוןעםפלטפורמותפיתוחתכניםדיגיטלייםנפוצות
 • העבודהמבוצעתבעברית,עםזאתנדרשתהיכרותבסיסיתבכתיבהוקריאהבאנגלית
ראשתחוםמשאביאנושHRBP 24/08/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים
מספרמשרה:
62323
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
תחוםמארה:
משאביאנוש.
איאורהרה:

לאגףמשאביאנושבמכוןויצמןלמדעדרוש。הראשתחוםמשאביאנושHRBPלתפקידהכוללניהולוטיפולבהיבטימשאביאנושבמחלקותובאגפיםאשרבאחריותה,לאורךמעגלחייהעובד,לרבות:

 • בנייתתוכניתעבודהלפעילויותמשאביאנושביחידותעלכללהיבטיה
 • ליווישוטףשלהמנהליםביחידות,איתורצרכיםומעורבותבגיבושפתרונותמותאמיםובקבלתהחלטות
 • ייזוםותיווךצרכיהיחידותמולאגףמש”אוענפיולצורךמתןמענהמקצועיומותאם
 • מתןמענהלבעיותוקונפליקטים,זיהויומיפויצרכיםוגיבושפתרונותמותאמיםבתחומיההוןהאנושי
 • שותפותבהובלתתהליכיםארגונייםלרבותתהליכישינויופיתוחחוציארגון
 • טיפול,מעקבובקרהבהיבטימש"אהנוגעיםלעובדיםמשלבהקליטהעדלסיוםאופרישה。
 • ריכוזוהזנתנתוניםבמערכותהממוחשבות
 • הדרכהוליווימנהליםועובדיםבנושאיםנדרשים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןשל3שניםלפחותכמנהל/תמשאביאנושיחידתיתבארגוןבינוני——גדול
 • תוארראשוןיתרוןלתחומימדעיההתנהגות/משאביאנוש,תוארשני——יתרון
 • ידעבדיניעבודה-חובה
 • שליטהמלאהביישומיאופיס
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית,כולליכולתביטויבכתבובע"פ
 • יכולתארגון,תכנון,ראייהמערכתיתויכולתעבודהבממשקיםרבים
 • תודעתתודעתרותותרתתינאישישיתברמהה
 • יוזמה,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
毫升经理 29/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מספרמשרה:
62319
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:

 • 魏茨曼科学研究所(WIS)的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一位经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,领导医学成像领域的前沿研究
 • 具备医疗成像算法开发、图像处理工具使用、计算机视觉、ML、最先进的人工智能算法和深度学习框架(PyTorch、Tensorflow、Keras等)的经验。
 • 所需的应聘者将负责领导该实验室内的工作ML。他将参加在新的研究项目的设计,并与领先的医疗机构在以色列和国外工作。
השכלהוכישוריםנדרשים:

 • 电子工程/计算机科学/生物信息学/生物医学等相关专业本科或同等学历,硕士或博士优先
 • 5年以上机器学习算法研发经验
 • 3年以上Python开发经验
 • 动手与机器学习框架和开发算法在计算机视觉领域的实际经验经验
 • 有构建基于机器学习的端到端应用程序的经验
 • 经验与医疗数据 - 优势
 • 有Matlab经验者优先
 • 团队合作精神与能力,独立运作以最小的监督,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 优秀的英语听说读写能力
סטודנט/יתבתחוםדיגיטלורשתותחברתיות 29/08/2021 אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור לפרטים
מספרמשרה:
62324
פקולטה/אגף:
אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור
תחוםמארה:
שיווק.
איאורהרה:

המחלקהלתקשורתמגייסתרכז/תלמשרתסטוד/ניתלפעילותבדיגיטלוברשתותהחברתיות。

התפקידכולל:

 • איועועיצירהתרפיתקהרטונים
 • כתיבה/תרגוםגוםשליםםיםםםמןיצמןויצמדעדעיבטיתבריתהילותלותילותלותרשתותשתותרתית。
 • אחריותלהעלאתתוכןלחלקיםשוניםבאתרהאינטרנטשלמכוןויצמן
 • סיועועבהכנתיוזלטרהי
 • משימותניהוליותעלפידרישה。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • עריכתוידאו——影响/ Pro Adobe首映后,נסיוןבצילום——יתרון
 • יצירתיותוזיקהלעיצוב,ידעב- Illustrator / psוביצירתגרפיקהלתכניםברשתותחברתיות
 • העלאתתוכןלרשתותהחברתיותהשונות,כוללפייסבוק(ניסיוןבניהולקמפייניםבתשלום——יתרון),טוויטר,לינקדאין,איסטגרםויוטיוב
 • מעקבאחרמגמותברשתותחברתיותואיתורוזיהויתוכןיצירתיומעניין
 • כתיבהשיווקית - יתרון
 • העלאתתוכןלאתריאינטרנט(נדרשרקעוניסיוןבסיסי。האתריםשלהמכוןיילמדובעבודה)
 • יכולתתרגוםמאנגליתלעברית
 • משימותאדמיניסטרטיביותנוספותעלפידרישה
 • עבריתואנגלית(עםדגשעלכתיבה)ברמהגבוהה
מזכיר/ההחלפהלחל"דלתקופהשל8חודשים 29/08/2021 אגףתפעול לפרטים
מספרמשרה:
62325.
פקולטה/אגף:
אגףתפעול
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
איאורהרה:

图片:

 • רית,איפולליהולהולרויתאמורויתותמורויםםאגף(כוללמשימהיליה,פטורממכרזמשרזיםלים)。
 • מעקבוטיפולבכלהקשורלביטוחיםשלספקיםבהתקשרויות。
 • אשתהקשרביןענףמכרזיםוהתקשרויות,הלשכההמשפטיתוהגורמיםהמקצועייםבאגף。
 • השתתפותבוועדותמורזים。

תקציבים:

 • ביצועמעקבובקרהלתקציביהאגף,העברותתקציבוהכנתבקשותתקציבשנתיות。
 • תקציבפרויקטיםבינוי:ריכוזבקשותפרויקטיםשנתיותשלכלהענפיםבאגף+מעקבסטטוסביצוע。

גיבוי:

 • ברכש:יצועהזמנותרכש,אישורחשבוניותוהזמנותפנימיותשלהמכון(内部服务וג”ובים)。
 • עבודהמשרדיתשוטפת:תיאוםפגישות,הזמנתציודמשרדי,כיבודוכדומה。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמאית-חובה
 • ניסיוןרלוונטיבתחום
עוזר/תמחקר 30/08/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולרים לפרטים
מספרמשרה:
62326
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולרים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

למחלקהלמדעיםביומולקולרייםדרוש/העוזר/תמחקרלסיועבמחקרהעוסקבקביעתמנגנוןהעיכובשלמולקולותשזוהוכמעכביהדבקהע״ינגיףהקורונה,הכולל,ביןהיתר:

 • ביוכימיהשלחלבונים
 • הפקהוניקוישלחלבונים
 • עבודהעםתרביותתאים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשלישיבמדעיהחיים(ביולוגיה,כימיהו/אותחוםרלוונטיאחר) - חובה
 • ניסיוןבעבודהעםחלבונים(ניקויואנליזהשליציבותוקישורביןחלבוןלסובסטרט)——חובה
 • ניסיוןעבודהבשיטותכגון:高效液相色谱法、热转移试验——יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגלית,בכתבובע"פ

תהליךגיוס

שמיםאתהמועמדבמרכז

אנומאמיניםכיהעובדהשמכוןויצמןנמצאבחזיתהעשייההמדעית,הינהקודםכלבזכותהאנשיםהעובדיםבמכון。
כחלקמתפיסהזו,אנועושיםאתמירבהמאמציםשההתייחסותאלהמועמדיםבמהלךכלתהליךהגיוסתהיהמושתתתעלכבוד,הערכהותוךשמירהעלפרטיותםשלהמועמדים。
אנומתאימיםאתתהליךהגיוסלכלמשרהומשרה,ולכןתהליךהגיוסהינוייחודילכלמשרהוכוללשלבימיוןואבחוןשונים。
להלןפירוטכללישלתהליךהגיוסבמכוןויצמןלמדע。

ליצירתקשרעםתחוםגיוס - 08-9345159

**המידעבאתרמופיעבלשוןזכרמטעמינוחותבלבד,אךמיועדלנשיםוגבריםכאחד**

תהליךהגיוס

צוותהגיוס

הקישורהועתק