חיפושמורות.

חיפושמורות.

משרותחמות

משרותחמות

תהליךהגיוס

חיפושמורות.

תוצאות חיפוש(82תוצאות)

שם המשרה פתיחת משרה פקולטה / אגף
עובד/תמעבדה 29/10/2019 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים
מארמשרה:
61793
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדההכוללת:

 • קבלהורישוםשלדוגמאותהמתקבלותמצוותהסטודנטיםוהחוקריםבמכון。
 • איצועליזותליטיותותימיתותמיתליםםמנית。
 • הפעלתמערךציודאנליטימתקדם。
 • הכנתהכנתיודאררריםםרשיםםילויותותהשונות
 • אחריותעלהתחזוקהשלהתשתיותוהציודבמעבדהוכןתמיכהבנושאיבטיחותבמעבדה。
 • איהולליתמעבדה:הזמנתאמריםםרתמני。
 • מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונים.
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבכימיהעםניסיוןבמס——ספקטרומטריהאותוארשניבכימיה——חובה,תוארשלישיבכימיה——יתרון。
 • ידעוניסיוןבכימיהאורגנית。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריHPLC -חובה。
 • יתדעיניתוןבעבודהמכשיריLC-MS - חובה。
 • הכרההידעדעדעבתוכנותהפעלהיבודבודיבודםיםmasslynx,masshunter,empower。
 • בריינטציתהיתתטובה。
研究助理 27/04/2020 לפרטים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

我们正在寻找一个高度积极的研究助理,加入我们的ERC资助的研究,以研究再生期间血液和淋巴管的形成。

我们使用各种技术,如实时成像,单细胞rnaseq,蛋白质组学等来揭示控制器官再生的新型基因。

השכלהוכישוריםנדרשים:

·分子生物学、遗传学或相关领域博士

·分子生物学实验室工作的经验

·在发展和/或干细胞生物学和光学显微镜以往的经验将是有利的。

完整的申请表将发送至卡丽娜。yaniv@weizmann.ac.il应该包括:一份有竞争力的简历,一份简短的动机声明,以及两封推荐信的电子邮件和电话号码。

结构生物学系研究助理 04/06/2020 המהחלקהימיההרגנית לפרטים
מארמשרה:
61961.
פקולטה/אגף:
המהחלקהימיההרגנית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

我们是一个跨学科的研究小组,致力于蛋白质结构、生物物理学和细胞生物学的结合。
我们的目标是了解活细胞中蛋白质组装和蛋白质组组织的原理。

השכלהוכישוריםנדרשים:

 • 理想的候选人是开展跨学科的科学能力的科学家。
 • 他/她应该有过去的:在以下三个领域中至少有三个领域的研究经验(ph.d.,post-doc):

-生物化学
生物物理学
- 结构生物学
分子生物学
计算生物学
- 系统生物学
-合成生物学

 • 应聘者应该具备编程语言的知识。有酵母、显微镜或蛋白质科学经验者优先考虑。
 • 未来的研究助理将被期望进行他/她自己的研究项目,同时提供管理实验室的帮助。
מהנדס/ת אלקטרוניקה 04/06/2020 הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב לפרטים
מארמשרה:
61954
פקולטה/אגף:
הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

מעבדתsamplשלפרופ'יניתארהמהאיצמןלמדעמדעמדעמדעמדע/תתרוניתקהידד:

 • הגדרתבריתאמורכת“אייתמארי”שלמערכותהמהאלישגיתהמהרים:חומרה,תוכנה
 • תכנון,פיתוחויישוםשלמערכותההדגמהבתחומיהדגימההנבונהוכרטיסיםבתחוםהתקשורת,רדארומערכותרפואיותכגון:超声波
 • מתןתמיכהוסיועהנדסילסטודנטים
 • עבודהבמתרבית,בתוךהמכוןומחוצהלו(מעבדותייצור,ספקיציודrf,וכו,)מהנדסrfבמעבדתsamplשלפרופ'יוניתנהר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • מהנדס/תחשמלבעלשליטהמצוינתהןבאנלוגוהןבדיגיטל。
 • הבנהמעולהבתחוםבתחוםיבודבודאותותימההןמניתתריההיהיישומיידעמיישומי。
 • ניסיוןבתכנוןויישוםבתחוםהאלקטרוניקה射频ואנטנות——חובה(5שניםפלוסמהתעשייה)
 • יכולתתכנוןובנייתמעגליםאנלוגיםודיגיטליים。
 • יכולתתכנוןאנטנותבסיסית
 • שליטהבmatlabיתרון
 • שליטהב虚拟仪器
 • יכולתעבודהבצוותשמכילתוכנהוחומרהתוארראשוןבהנדסתחשמל——חובה
דרוש/המנהל/תicpבמכוןמןיצמןמן 13/07/2020 המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • לשרותיהתמךהכימייםבמכוןויצמןדרושמנהל/תלמעבדתICP。
 • 2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日从2014年9月的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场ICP-OES四极ICP-MS法。
 • התפקידד:
 • הפעלתמכשירהירהרהמכשיריתהיריתליריםםמעבדה
 • ארכהכהיווישלשליםםריםםלעבודהלעבודהעלמנירית
 • פיקוחעלאיכותודיוקהתוצאות,תיקוןתקלותופיתוחשיטות。
 • לשאלותלשאלותרטיתליםםנאיצורברהיתעלירו亚尔。kiro@weizmann.ac.il
 • למעונייניםיםםנאמכתבייתביינותברותותייםם亚尔。kiro@weizmann.ac.il
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארברטטרויהאיריוןוןוןמכשיריICP。
אנליסט/יתתיניורמטיקאי/ת 09/09/2020 לפרטים
מארמשרה:
62025
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

המחלקהחלקהיניתמאריתתהתא,מחפשתיסט/יתתיניויויוינפורמטיני/תתידד:

 • ניתוחרצפיהדורהבא(上天)עבורמגווןיישומים,כגון,转录组、全外显子组测序。
 • התאמתתיאנליזה。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראשוןליואיויויויויוישרמתית/ביניתלישובית/מדעילמחשב/ביולוגיה - חובה
 • ניסיוןבניתוחנתוניNGS /מידעגנומי-חובה
 • 2009年月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日אות:R、Perl、Python–ובהה
 • ניסיוןבעבודהבסביבת的Unix - חובה
 • ניסיוןבניתוחסטטיסטי-יתרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
窗户 29/09/2020 תחוםשרתיםבענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע לפרטים
מארמשרה:
62023
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםבענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע
תחוםמשרה:
מערכות מידע
תיאורהמשרה:
 • ניהולותפעולכוללשלסביבתמיקרוסופט
 • אחריותתפעוליתעלסביבתWindowsמרובתשרתים
 • ניהולותכנוןפרויקטיםמורכביםבתחוםתשתיותמחשובותיעודמערכות
 • טיפולבתקלותמורכבות
 • בריותותעלמיתליפורהמארכות
 • עבודהבמניתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • איסיוןוןבעבודהבעבודהרגוני企业,מעל1,000上可口 - חובה
 • תחזוקהותפעולשלסביבותמרובותשרתים400 + -חובה
 • ניסיוןשלשמונהשניםלפחותכאיש动手במערכות它הכוללותשרתי。Windows /Linux -חובה
 • איהולליבותבותירטואליתמרובותובותרתיםֲ-VMware - חובה
 • יתדעיניתהמערכות超收敛
 • היכרותמעמיקהעםמערכותהפעלהWindows 2012/2016/2019——חובה
 • ידעמעמיקבמערכותבסביבותמיקרוסופטהבאות,Windows集群,Active Directory IIS, GPO / GPP -חובה
 • ידעוניסיוןבתפעול,תחזוקהוהקמהשלבסיסינתוניםms sql -חובה
 • 耶和华微软הבאות - SCCM,SCOM,WSUS
 • 耶和华דעיסיתהרתי
 • 电力壳牌公司
 • יתדעיסיתליבתCitrix
מדען/יתסגלאומהנדס/תתהליכימיקרו/ננופבריקציה 15/11/2020 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
תחוםמשרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותלמחקרכימימחפשתמדען/יתסג/תלהליכימיקרו/ננופבריקציה

 • איתוחליכימילרו\ננופבריקציההתוךיתוףתוףמדעיעםעםמחקרשונותבתחומיתמנייתמניתמנית。
 • התהליכיםהנדרשיםיתמקדובתחוםהנידופיםוהאיכוליםשלשכבותדקותע”יטכניקותשונותכמו:
 • 电感耦合等离子体(ICP)、等离子体增强化学气相沉积(PECVD)、原子层沉积(ALD)、热和电子束沉积、溅射
 • יוזמה של עבודות מחקר מדעי התורמות להבנת תהליכי הנידוף השונים ביחידה.
 • מתןמענה,שירותוייעוץלחוקריםבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה
 • שירותזהכוללהנחייהומתןפתרוןלבעיותבתהליכיהייצור,פיתוחתהליכיםמורכבים,פיתוחשיטותבקרתתהליכיםוכןהדרכהלהפעלתהציוד。
 • אפיון פני שטח ע"י טכניקות מגוונות:
 • 机械轮廓仪、光学轮廓仪、椭偏仪、原子力显微镜(AFM)、扫描电镜(SEM)
 • ארחבתלידעדעיכיתהיםםבאופן,התעדכנותשוטפתשוטפתיתתיההמנמדעית
 • עבודהעבודהיניניתהיתבריתהיים
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבמסמכיםהקשוריםלתהליכיייצורבחדריםהנקיים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。תוארשלישיבמסלוליםהנ"ל-יתרון
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי
 • ניסיוןמוכחבתחוםהמיקרו\ננופבריקציהבסביבתחדריםנקיים
 • יתרחבמיתמיתליכיתהימייתליסיתהיתביקציההים:נידוףליתחומרית,איכילמה,ואיכיוןוןשכבות
 • יכולתלהתמודדעםמערכותמחשוב,בקרהומכניקהמורכבות
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה
 • יסודיות,סדרוארגון
 • יצירתיותויכולתלימודעצמאית
 • עבודתצוות
 • שליטה מלאה בשפה האנגלית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות
 • ניתןלשלוחקו"חלמיילmaya.bachar@weizmann.ac.il
分析化学家/质谱专家 18/01/2021 המחלקהימונולוגיה לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהימונולוגיה
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

我们正在寻求一个高熟练和动机的个体,在Weizmann科学研究所Merbl Lab的蛋白质分析中寻求令人兴奋的地位

Merbl实验室在基于蛋白质组学的精准医学领域开发创新和前沿技术,与学术界和产业界有着密切的联系

工作描述

候选人将在最先进的LC-MS / MS仪器上用于蛋白质和肽分析。该位置包括校准,设置,优化和故障排除。该位置还需要不时参与样品制备

השכלהוכישוריםנדרשים:

所需技能

 • 具备色谱基础知识。具备分析研发经验。最好有使用质谱的实际经验
 • 候选人必须具有良好的口头和书面沟通技巧
 • 个人技能和作为团队的一部分工作的能力

:教育

 • 最低要求为理学硕士。化学、生物化学或分析化学专业

如果你有兴趣,请发送电子邮件Yifat.merbl@weizmann.ac.il

עורך/תמדעי/תבלשכהלמענקימחקרולפרויקטים 02/03/2021 לשכהלמענקימחקרולפרויקטים לפרטים
מארמשרה:
62142
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפרויקטים
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

סיועמדענילמהמתאיתבריתמניתתהצעותמורתחרותית,הכולל,ביןליתר:

 • סיועלחוקריםבעריכתהצעותמחקרבהתאםלדרישותמממניםתחרותיים(כגון:תכניותהמימוןשלהאיחודהאירופי,מממניםפדרלייםועוד)
 • בריתמניתליתתהצעותשלהצעותמומהמהמהמהמהמהברותית
 • ניהולקשרשוטףעםמדעניהמכוןוהתמצאותבעשייתםהמדעית
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבמדעיהחיים/הטבע——חובה(יתרוןלתוארשלישי)
 • ניסיון קודם בכתיבת הצעות מחקר לקרנות תחרותיות - חובה
 • ניסיון בניהול פרוייקטי מחקר באקדמיה / בתעשייה - יתרון
 • שליטהבשפההאנגליתברמתשפתאם(קריאה,כתיבהוכןיכולתביטויוניסוח)——חובה
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • כושרברגוןהמהמספרמשרותותבומנית
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
טכנאי/יתmri 14/03/2021 היניתליתמורמויהחיים לפרטים
מארמשרה:
62173
פקולטה/אגף:
היניתליתמורמויהחיים
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםמחפשתטכנאיתMRI /בהיקףשל50%לתקופתהעסקהשל8חודשים,התפקידכוללביןהיתר:
הפעלהעצמניתהמכשיריILI
סיוע בהפעלת הציוד הנלווה ומערכות שונות המבוקרות באמצעות תוכנות מחשב

השכלהוכישוריםנדרשים:

תעודתהסמכהכטכנאירנטגןוהתמחותבmri -חובה
ניסיוןשלשנהלפחותבעבודהבמערכתMRIקלינית——חובה
שליטהבישומי办公室
שליטהבשפותעבריתואנגלית(דיבור,כתיבהוקריאה)

עובד/תמעבדהבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 14/03/2021 המחלקהמדעמניתליומהריים. לפרטים
מארמשרה:
62134
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמניתליומהריים.
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עובד/תמעבדהלמחקרעצמאיבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,הנדסהגנטית,ביוכימיהומיקרוביולוגיה。

עזרההרתהיתהיתאמור,ברההמהותכנוןשלשלשל,ניהולהולשוטףרכשמעבדה

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • ניסיון בעבודת מעבדה בשיטות מולקולריות או ביוכימיות - חובה
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • אחריות, כושר ארגון ויכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהלמתמטיקהשימושית 14/03/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
מארמשרה:
62094
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהבמסגרתמחקרקליני,הכוללת,ביןהיתר:

 • עיבודבודימותותועבודהועבודהילובלוביודרובוטי
 • עבודתמעבדהיטותטותטותשליולוגיתמארית,לרבותבותDNA \ RNA.
 • עבודהעםתרביותתאים
 • ניהולמעקבמלאיחומרים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהבתחוםהביולוגיההמולקולארית
 • ניסיוןבעבודהעםדגימותדם
 • אנגליתברמהמעולה.
 • איסיוןוןבעבודהמערכותרכותרויות-ישרון
天体物理学图像处理开发者 15/03/2021 הפקולטה לפיסיקה לפרטים
מארמשרה:
5678
פקולטה/אגף:
הפקולטה לפיסיקה
תחוםמשרה:
מערכות מידע
תיאורהמשרה:

我们正在寻找一位有天文学和信号处理或图像分析背景的经验丰富的人,加入Weizmann研究所的ULTRASAT图像还原开发团队。ULTRASAT是一项科学太空任务,将于2024年发射,携带一架视野空前广阔的望远镜。它将对瞬变的紫外线天空进行首次广域调查,并将彻底改变我们的
对热瞬变宇宙的理解。
见://www.drugmoneyart.com/ultrasat

השכלהוכישוריםנדרשים:

资格:

 • 有天文图像数据缩减或图像处理经验
 • 3年以上的软件开发经验
 • 熟悉面向对象编程,MATLAB和Python
 • 数学背景,较强的问题解决和分析能力
 • “亲力亲为”的工作态度和激情,以推动个人和团队的成功
 • 高自学能力
 • 全面/部分工作

将简历发送至电子邮件:ronit.baram@weizmann.ac.IL.

魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

由yoninaEldar教授领导的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室在Weizmann Science研究所正在寻找本科生,他们希望参与将理论科学转化为原型。角色要求在动态环境中主动工作的能力。
所需的候选者应该在C / C ++,MATLAB和信号处理中具有良好的知识。
根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。
有意者请提交简历nimrod.glazer@Weizmann.ac.il

השכלהוכישוריםנדרשים:

本科EE和SW工程师学生:

 • C/ c++, Matlab and Signal Processing - for波束形成项目(USTB)
 • EE/数学/计算机科学软件学生职位-超声波和演示(Moshe)
 • EE/Math/Computer Science Software Student Position - For wireless US (Shlomi)
 • EE / Math / Computer Science软件学生位置 - 用于信号处理,Matlab和ML - (SATISH)
魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。

研究主题:利用机器学习促进戈谢氏患者临床监测

有计算机视觉方面的实际工作经验。

根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。

有意者请提交简历nimrod.glazer@Weizmann.ac.il

השכלהוכישוריםנדרשים:

机器学习的本科生(ML):

 • EE /数学/计算机科学/生物医学ML学生 - Haemek
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Beilinson Breast
 • EE /数学/计算机科学/生物医学ML学生 - 胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Gushe(与Ido一起工作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- MSK
魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。

研究课题:利用机器学习正常和病理的人胎盘区分

有计算机视觉方面的实际工作经验。

根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。

有意者请提交简历nimrod.glazer@Weizmann.ac.il

השכלהוכישוריםנדרשים:

机器学习的本科生(ML):

 • EE /数学/计算机科学/生物医学ML学生 - Haemek
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Beilinson Breast
 • EE /数学/计算机科学/生物医学ML学生 - 胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Gushe(与Ido一起工作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- MSK
סדרן/יתסטודנט/ית 17/03/2021 תחוםאולמותבענףבענףמותבענףמותיאירוחוחוחמסעדותסעדותתפעול לפרטים
מארמשרה:
62216
פקולטה/אגף:
תחוםאולמותבענףבענףמותבענףמותיאירוחוחוחמסעדותסעדותתפעול
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:
 • הפעלתמצגותוסיועטכניבפעילויותתרבות,הרצאותובכנסיםמדעיים。
 • לוויהאירועיתמניתברועועועדועד,לעיתיםםבצוותיתיםםבאופןמני.מאי。
 • סיועבהתארגנותובפירוקאירועים(כוללסחיבתציודכגוןשולחנותמתקפלים,כיסאות,מייחמיםוכד”)。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • סטודנט/יתעםיתרתלימודיםשלשנהלפחות-חובה。
 • זמינותנותל3-4משמרותות,3-4שעותלמאמרת(לפחות2משמרותותרותותר)。
 • שליטהטהית - חובה。
 • תודעתתודעתירותותות
 • 耶和华עבודהעבודה,יצוגית,ארתתיןןישיתתטובה。
מציל.המהמרכזכז. 04/04/2021 מרכז הנופש רווחה ופיתוח בעמ לפרטים
פקולטה/אגף:
מרכז הנופש רווחה ופיתוח בעמ
תחוםמשרה:
אחזקה, ניקיון והובלה
תיאורהמשרה:

למרכז הנופש במכון ויצמן למדע דרוש.ה מציל.ה לבריכת השחייה
העבודההעבודהינההמארהמלאה - 5משמרותותותוכוללתוכוללתעבודה"ש(לאלא)

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תעודתמציל——בתוקף
 • ריתענוןרהראשונה-בתוקף
 • ריענוןענוןהצלה.
 • חריצות
 • אחריות
 • מוטיבציההגבוהה.
 • קו"ח ניתן לשלוח למייל:moran.engelhard@weizmann.ac.ilאואויצורקשר08-9342801\ 050-9498854
קניין/יתבענףרכשמקומי,תחוםמקצועימנהלי 06/04/2021 ענףרכשמקומי לפרטים
מארמשרה:
62182
פקולטה/אגף:
ענףרכשמקומי
תחוםמשרה:
לוגיסטיקה,רכשושילוח
תיאורהמשרה:

אחריותעלתהליךרכישתטוביןושירותים,הכוללת:

 • איתורמקורותרכש.
 • ניהולמו"מלמיקסוםהתנאיםמולספקים
 • ניתוחתוחמחירובחהחלופהתמועדפת
 • איתורהיתהיתליים/ברונותונותיים
 • הנפקתהזמנותרכש,איהולהמעקבעקברשלביהאספקההאספקהעדעדרת

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימוסמך/טכנאימוסמך-חובה

(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיהוניהול/מנהלעסקיםֲ——יתרון)

 • ניסיוןשל3שניםלפחותבתחוםהקניינותֲ-חובה
 • בוגריקורסיקניינותורכשבעליתעודותהסמכהֲ-יתרון
 • ניניתהיורותותעםמירכשמליים - ישרון
 • ניסיוןברכשמדעיאוטכני-יתרון
 • ניסיוןבעבודהבמערכותerpותפנית
 • יכולתניהולמשאומתן
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ
 • ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
עוזר/ת מחקר 11/04/2021 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים
מארמשרה:
62186.
פקולטה/אגף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתאמחפשתעוזר/תמחקר。

* השתתפות במחקר מעבדה לחקר הסרטן, הכולל, בין היתר:

* חקר מנגנוני עמידות לטיפול בסרטן תוך התמקדות במיקרוביום הגידולי

*חקרבידםדםשליידקיםיםיםדקבתוךידוליתםרטנים

*ניתוחנתוניםועיבודממצאיםבתחומיםמדעייםבבקטריולוגיה,

אימונולוגיהוביוכימיה。

*שימושבטכנולוגיותחדשניות

*שילובליהמומיהאקדמיההייתלייתתיוטכנולוגיה

השכלהוכישוריםנדרשים:

*博士בביולוגיהתאיתאומולקולרית/ביוכימיה/חקרהסרטן/

בקטריולוגיה / בתחום מדעי רלוונטי אחר - חובה

(לפחות פרסום מאמר אחד כמחבר ראשון באחד מתחומים אלו - חובה)

*ידענרחבבביולוגיהמולקולריתוטכניקותבקטריולוגיה——חובה

*ניניתהיתמשריםםרה-איניים - חובה

*ניסיוןבעבודהעםfacs -יתרון

*ניסיוןבעבודהעם-点击chemistryיתרון

*ניסיוןבסינתזתפפטידים-יתרון

*ניניתאיולוגיתאישובית - ישרון

*ניסיוןבעיבודוניתוחשלנתוניNGS -יתרון

*שליטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ

אית/שDevOps 11/04/2021 ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית לפרטים
מארמשרה:
62184
פקולטה/אגף:
ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית
תחוםמשרה:
מערכות מידע
תיאורהמשרה:

א

* תכנון, פיתוח ואינטגרציה של מערכות תשתית ומערכות אחסון מיוחדות בתחום מחשוב עתיר ביצועים

*פיתוחמניההשליותמחשובחשוביצועיםםובענןיברידרידי

*הערכהוהטמעהשלשליותמהמותמכותמכותמומשרית

*שילובאינטגרציתהיםמיםמיםבתחובתחובתחומילמאר,איפוריצועיםהמהרונותונותרישותייחודיחודיחודיות

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןוןשל3שניםםלפחותמימתהירהינית/לינוקס - חובה

ראשון/שניבמדעיהיים - ישרון

ניסיוןבניהולאשכוליחישובמבוססילינוקס,כוללידעבספריותעיבודמקביליותובאחתממערכותתזמוןמשימות:

Lsf, sge, slurm -חובה

ניסיוןמוכחשלניתוחבעיותביצועיםמערכתיים,מבדקיביצועיםשלמכונותבודדותואשכוליחישוב——חובה

ניניתוןיון,הקמהותחזוקהשלשליבותיתירות,כוללכוללימושושריסהסהמניתהמערכותכותהפעלההפעלהים

(Jenkins, Chef, Puppet, Ansible)-חובה

ידעבכתיבתסקריפטיםBash/Python

יתאמורכיהאיםליותותיותותילייםםישליחיחיח

איכרותותותיםםיניורמטיואית - יורוןמעותמעותי

AWS、GCP、Azure-天青

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

עובדמעבדהמחלקהמחלקהמשאבמשאביםברית 11/04/2021 המחלקהמחלקהמשאביםםריםריים. לפרטים
מארמשרה:
62188
פקולטה/אגף:
המחלקהמחלקהמשאביםםריםריים.
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

 • הפעלת רובוט מתקדם לאוטומציה של עבודת המעבדה
 • אפיוןצרכיתםמשעבדותמורהייתתייתתיהויגנטיהויגנטיגנטי
 • הפקת脱氧核糖核酸ו-RNA.
 • עבודהבשיטותמתקדמותשל聚合酶链反应
 • איתוחליםםיציצירותיסינתונינתוניםים
 • ביצועבדיקותאיכות

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבביולוגי/בהתחוםמדעירלוונטיאחר——חובה
 • איסיתהיטותטותמאריות - חובה
  (יתרון לניסיון ב
  逆转录聚合酶链反应)
 • מיומנויותטכניותוניסיוןבהפעלתמערכותטכנולוגיותמתקדמות——חובה
 • הבנהוניסיוןבניתוחתוצאותניסוי
 • ניסיוןויכולתהדרכה-יתרון
 • שליטה מלאה בתוכנות办公室
 • איטהמלאהלאהבשפותריתהית,בכתבבכתב"‖
 • ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
עוזרתמחקרבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 20/04/2021 המחלקהמדעמניתליומהריים. לפרטים
מארמשרה:
62196.
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמניתליומהריים.
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמורהמאיבתחוםבתחוםמיורוביולוגיההשלשלרויקטיתמדעייתהית,ביןליתר:

 • עבודהעםתרביתהית,איטותטותיולוגיתמשרית(עבודתעבודתיםרנ"א,משרוסקופית,Facsועוד)
 • ניהולמעבדה.
 • שימושוהטמעתטכנולוגיותחדשות
 • איבתמאמריםםודוחותבשפהית
 • אחריות על ניהול מלאי המעבדה, הזמנת החומרים והציוד שוטף
 • בריתותתחזוקתתחזוקתמורהיתהמה
 • איוויוהדרכתהיתהיתהיתאמומחקר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשני/博士בביולוגיהו/אותחוםרלוונטיאחר——חובה
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלמיקרוביולוגי/בהיוכימיה/אימונולוגיה——יתרון
 • 办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהטובהמאוד
 • יכולת למידה עצמית של טכניקות מעבדה חדשות, עיבוד נתונים והצגת מסקנות
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • ברית,כושרברגון,יתכולתעבודהבאופןמניובצוות
חשמלא/יתלצוותהחשמלייה 25/04/2021 אגף בינוי והנדסה לפרטים
מארמשרה:
62124
פקולטה/אגף:
אגף בינוי והנדסה
תחוםמשרה:
אחזקה, ניקיון והובלה
תיאורהמשרה:

אחזקהשוטפתבמתקניחשמלמתחנמוךהכוללת,ביןהיתר:

 • ביצוע עבודות אחזקה מתוכננות וטיפול שוטף במערכות חשמל ולוחות חשמל מתח נמוך
 • איתורהיקוןקוןתקלותמערכותכותרה,חשמללרה
 • טיפול במערכות אל-פסק ומערכות גילוי אש ועשן
 • תכנוןוביצועשינוייםותוספותבמערכותהחשמלהקיימות
 • התקנותציודחשמלתאורהוכוח
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • רישיון חשמלאי מוסמך - חובה
 • יכולת קריאה והבנה של תוכניות פיקוד ובקרה משולבות - חובה
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןאנגליתטכנית
 • יכולתעבודהבתנאילחץונכונותלכוננותבמשךכלימותהשנהולעבודהמעברלשעותהמקובלות,במידתהצורך
עובד/תמעבדה 26/04/2021 המחלקהמדעמניתליומהריים. לפרטים
מארמשרה:
62200
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמניתליומהריים.
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקה למדעים ביומולקולריים מחפשת עובד/ת מעבדה, התפקיד כולל בין היתר:

*עבודהבשיטותביוכימיותוביולוגיהשלהתא

*ניהולמלאיהמעבדה,הזמנתחומריםוציודשוטף

*תחזוקתהמורהיודבמעבדה

*הדרכתכתיםליםליקותלמור

השכלהוכישוריםנדרשים:

תוארביאמנית - חובה(יתרוןוןרהישי)

ניסיוןבעבודהמולקולריתבמעבדהביולוגית - חובה

ניסיוןבעבודהIn-vivo -חובה

办公室

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

מדרית/ךשחייהמוסמך/תלמרכזהנופששלמכוןויצמןלמדע 16/05/2021 לפרטים
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

לקאנטריברחובותדרוש/המדריך/תשחייהמוסמך/ת。
תיאורהתפקיד:
עבודהעםיניתאמשרית。
עבודהבימיםא”——ה”。
ביןהשעות14:00-19:00。
בין החודשים יוני-יולי-אוגוסט.

השכלהוכישוריםנדרשים:

מדריך/תתיהמךמך/ת。
איסיתמעשישלשלייםם。
יחסיאנושמעולים。
אחריות.

מדריך/תתיהמךמך/ת。

איסיתמעשישלשלייםם。

יחסיאנושמעולים。

אחריות.
קורותותייתליתןתןלשלוחמייל:
moran.engelhard@weizmann.ac.il
מארטלפון-08-9342801

מדען.ית סגל\מהנדס.ת תהליכי מיקרו\ננו פבריקציה 18/05/2021 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים
מארמשרה:
62189.
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
תיאורהמשרה:

היחידהלננופבריקציהבמכוןויצמןלמדעמחפשתמדען。יתסג\מלהנדס。תתהליכימיקרו\ננופבריקציהלתפקידבכולל:

 • 2009年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日在2014年9月月月数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数物理气相沉积(PVD)、原子层沉积(ALD)溅射、电感耦合等离子体(ICP)、等离子体增强化学气相沉积(PECVD)
 • הרפיתתרמיתתשכבותשכבות,איבציההמנית,נינימניתברת上חומריםםרגניים。
 • אפיוןוןדקותדקותעיטכניתמגוונות:AFM,SEM,אליפסומור,ועוד
 • יוזמהשלעבודותמחקרמדעיותהתורמותלהבנתתהליכיהנידוףהשוניםביחידה。
 • מתאירות,依据והדרכהכהיכייייצורהיםהבריקצית。
 • הרחבתהידעבתהליכיםבאופןשוטף,התעדכנותבטכנולוגיההמדעית。
 • עבודהעבודהינטנסיביתהיתבריתביים。
 • בנייה, תיעוד ותחזוקת ארכיב לתהליכי ייצור בחדרים הנקיים.
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。
 • תוארשלינילמנמסלוליםםהנל - ישרון。
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי。
 • איסיתמוכחבתחוםמיורו\ננוננוריקציתהיתבריתבייםנקיים。
 • ידערחבוהבנהמעמיקהבתהליכיםהכימייםוהפיסיקאלייםבטכניקותפבריקציהשונותבתחומים:נידוףואיכולחומרים,תהליכיפלסמה,ואיפיוןשכבותדקות。
 • יכולת להתמודד עם מערכות מחשוב, בקרה ומכניקה מורכבות.
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה。
 • ינית,סדרברגון。
 • יצירתיתהיתאימודודמנית。
 • עבודתצוות。
 • שליטהמלאהבשפההאנגלית。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות。

*תלויברקעקעמניוהאקדמישלשל-מועמד,המארהיתליותמוסבתלתקןשלמדעןסגל

המודעהפונהבלשוןזכראךפונהלגבריםונשים。

אגרונומ/ית——מנהל/תחממה 19/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים
מארמשרה:
62212
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמשרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

אחריות על ניהול ותפעול החממות ואיכות השירות הניתן לקבוצות המחקר, הכוללת, בין היתר:

* ביצוע תחזוקה שוטפת של החממות ובקרות יומיות לאיתור נזקים

*הגדרתכלליםונהליעבודהבחממותעלכללההיבטיםהמקצועיים,תפעוליים,בקרתייםובטיחותיים

*הנחייתמניתהיכהכהשלשליםםבחמשותמיםמומחקרהמיםמיתםבהןילות
*ניהולהולצוותיהחמהמהרההעליכותכות
* בניית תכניות עבודה לטווח קצר וארוך: שגרות לטיפול ותחזוקה מונעת, תכנון מטלות יומי / שבועי, סידורי עבודה וביצוע הדברות

*הזמנותציודשוטףוחומרים

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיתוןרונום-

רומדעיהחקלאות - חובה

ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה

ידעבזיהוימחלותומזיקיםוהדברתם

ידע בתפעול מערכות השקייה ובקרה מתקדמות וטיפול בתקלות

הכרת מגוון זני צמחים וגידולם

עובד/תמעבדה 20/05/2021 המאליתמשרית. לפרטים
מארמשרה:
62213
פקולטה/אגף:
המאליתמשרית.
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למעבדה חדשה לחקר נגיפים דרוש/ה עובד/ת מעבדה, התפקיד כולל בין היתר:

 • סיועמתמתעבדה。
 • ניהולהולשוטףשלמעבדה
 • השתתפותבמארביולוגיוהדיוהדיולוגליםםיטותמעבדה
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • בוגר/תתוארראשוןבמדעיהחיים——חובה,(תוארשני——יתרון)
 • איסיוןוןמעבדה(עדיפותפותיניסיוןליטותטותיולוגיהמשריתת/או
  עבודהעםתרביותתאים)。
 • בעל/תשליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ。
רכז/תתחזוקהותפעול 20/05/2021 ענףאולמותמותיאירוחוחוובאגף לפרטים
מארמשרה:
62214
פקולטה/אגף:
ענףאולמותמותיאירוחוחוובאגף
תיאורהמשרה:

אחריות על תחזוקת האולמות ותפעול אירועים הכולל, בין היתר:

 • בחינתנתרכיתםרוליוםוםירועיתהירוועירונותונותונותימליים,בהתאםלהנחיותותיהבטיהבטחותוהאבטחה
 • מתןתמיכהטכניתבתחוםמערכותהגברהומולטימדיה
 • אחריות על תחזוקת הציוד הטכני, החשמלי והאלקטרוני, כולל קבלתהצעות מחיר וביצוע הזמנות רכש
 • עבודהבמניתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ידעוניסיוןמקצועיבתחוםמערכותמולטימדיהוסאונד,אלקטרוניקהוחשמל - חובה
 • טכנאימוסמך-יתרון
 • שליטהמלאהביישומי办公室(יתרוןלהיכרותעםמערכות内部服务,איתאמורתייעודיות)
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • ברית,כושרברגון,יתכולתעבודהבאופןמניובצוות
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • נכונותלעבודהאדמיניסטרטיביתבמקביללעבודהפיזיתמאומצת
 • יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמס”משימותבוזמנית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,במקרההצורך

עובד/ת מעבדה במחלקה לנוירוביולוגיה 20/05/2021 המחלקהחלקהירוביולוגיהיה לפרטים
מארמשרה:
62215
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהירוביולוגיהיה
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהבחקרהתנהגותחברתית,הכוללת,ביןהיתר:

 • שימושבכליםמולקולרייםמתקדמים
 • מבחני התנהגותוביניתלישובית
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבביולוגיהאובתחוםמקביל-חובה(תואר שלישי – יתרון)
 • 耶和华דעיסיתליטותטותמולקולריות - ♥
 • ניסיוןבעבודה在活的有机体内- ישרון.
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה,בכתבובע"פ
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוההאחריות,כושרארגון,יצירתיותויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהל-50%משרהבמחלקהלמדעיהצמח 24/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים
מארמשרה:
62206
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

oאידולליפולהמהרביותותשלשלשלימיות,כולל הכנה ועיקור שלמדיומיםשונים

oיישום ופיתוח שיטות לטרנספורמציה גנטית לאצות ימיות

oיישוםשיטותPCR.וסלקציה למציאת טרנספורמנטים חיוביים

oריצוףמקטעי脱氧核糖核酸ואנליזה של הרצפים לאפיון גנטי של מוטנטים

השכלהוכישוריםנדרשים:

oתואר ראשון / שניבבינית - חובה

oניסיוןבעבודתמעבדהובשיטותמולקולריותומיקרוביולוגיות——חובה

oאיטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ

oיכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות

oארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה

עובד/ת מעבדה למחלקה לגנטיקה מולקולרית 24/05/2021 המאליתמשרית. לפרטים
מארמשרה:
62205
פקולטה/אגף:
המאליתמשרית.
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדההעוסקתבפענוחהצופןהטהטמוןמגווןמגווןרחבחבחבמודיפיותיתהימיתאמיתאמיתאמיתאמיתאמיתמיתמיתמשיתרנ"א,הכוללת,ביןליתר:

oביצועניסוייםבתרביותתאיםובשמרים

oהכנתבריתותמיתמ-RNA.ו/או.脱氧核糖核酸

oפיתוחליםםמיים.

השכלהוכישוריםנדרשים:

oתואראי/שלישיבביולוגית - חובה

oאיסיוןוןמעבדהעבדהיטותטותטותשליולוגיתמארית - חובה

oשליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

oתודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה

oאחריות, כושר ארגון ויכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות

:ML和计算机视觉专家 27/05/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
מארמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

:ML和计算机视觉专家

信号采集,建模,处理与学习(SAMPL)实验室,在魏茨曼科学研究所(WIS),正在寻找一位经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,在医疗成像,计算机视觉领域的领先技术攻关项目工作,医疗数据和雷达

与医学成像,使用图像处理工具,计算机视觉,ML,最先进的AI算法和深度学习框架(Pytorch,Tensorflow,Cheras等)的应用,实现了算法的经验。候选人将与以色列和世界各地的主要医疗机构合作

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • 电子工程/计算机科学/生物信息学/生物医学等相关专业本科或同等学历,硕士或博士优先
 • 5年以上的机器学习算法的研究和开发
 • 3年以上Python开发经验
 • 机器学习框架的实践经验以及计算机视野中开发算法的实践经验
 • 基于机器学习建立端到端原型和应用的体验
 • 与医疗数据合作的经验 - 一个优势
 • Matlab和Opencv体验 - 一个优势
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 良好的英语听说读写能力
מתכנת/תומפתח/תאלגוריתמים 27/05/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
מארמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

למעבדתsamplשלפרופ'יניתארהמהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמנמטמנמטיקהקהיתהיתהיתתמיםתתמית。

המעבדהעוסקתימהמשיתמיתאורכותמאמותרת,רדאר,,מארכותרפואיתות
התפקידדעוסק-。图像处理\计算机视觉

התפקידד:

 • פיתוחאלגוריתמיםלדימותרפואי,שימושבכליעיבודתמונהו——计算机视觉。
 • עבודהמולבתיחוליםומוסדותרפואייםבארץובעולם。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראשוןאשוןבהנדסתמל/מדעיהמחשב/ביואיורמטיקה/ביו-רפואה/תחוםרלוונטי - חובה,יתרוןוןרהי。
 • ניסיוןמעשיבפיתוחאלגוריתמיםבתחוםה-电脑视觉
 • נסיןב-深度学习
 • איסיוןוןבעבודהעםעםרפואי - ישרון。
 • יכולתביטוימעולהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית。

ראשתחוםחשמלובקרה 27/05/2021 תחוםחשמללרה. לפרטים
מארמשרה:
62228
פקולטה/אגף:
תחוםחשמללרה.
תחוםמשרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

אגףבינויוהנדסהמחפשראשתחוםחשמלובקרה,לתפקידהכולל:

 • אחריותעלתפעול,תחזוקהוהקמתמערכותומתקניחשמלמתחגבוה,תחנותהשנאה,לוחותחשמלראשייםומשניים,מערכותחשמלבמבנים,מערכותתאורה,גנרטורים,מערכותאלפסק,מעליות,מערכותגילויוכיבויאש,מערכותכריזהומערכותבקרה
 • אחריותעלתכנוןופיתוחתשתיותחשמל,ניהולפרויקטיחשמ,להתאמותושינוייםבמבנים
 • ניהולהולצוותיםמלייתבתחומיהחשמל,הבקרההמחשוב:הנדסאים,טכנאים,חשמנית

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • מהנדס/ת חשמל, בעל/ת רישיון חשמלאי-מהנדס/ת – חובה
 • בעל/תריתאמלאי-בודקבודק3 - יתרון
 • ניסיון במערכות הספק (שנאים, גנרטורים, אל פסק) – חובה
 • ניסיוןמקצועימוכחשל3 - 4שניםלפחותבתפקידדומה——חובה
 • ניסיון בניהול והובלת צוות עובדים – חובה
 • ידעוניסיוןביישומיoffice -חובה
 • עברית ואנגלית ברמה גבוהה
איש/תמערכותכותיהולהוליות(IAM) 30/05/2021 תחוםתחוםרתיתםיותמחשובחשובבאגףיותמידע לפרטים
מארמשרה:
62232
פקולטה/אגף:
תחוםתחוםרתיתםיותמחשובחשובבאגףיותמידע
תחוםמשרה:
מערכות מידע
תיאורהמשרה:

פיתוח,הטמעהותחזוקהשלמערךניהולהזהויות

政策

בחינת מערכות ותהליכים חדשים להתממשקות למערכת ניהול זהויות

אייתתרכיורהמערכתIDM

הגדרההמולינטגרצייתמארכותמאתגרותותייחודיתליותמגוונות

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןוןשלשלשלשלםםלפחותלפחותלפחותלפחותלפחותבפתוחמעהעהעהיניהולהולזהוותותכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןותnetiq,sailpoint,ca,oim,tivoli,aveksa - חובה

יכולתלעבודהבטכנולוגיהחדשהבתחוםה- iam -חובה

איסיוןון3שניםםםלפחותיתוחתוחעםירויהינטרנטמליjava,python,powershell,spring,angular,json,休息,scimו-soap - חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבאדמיניסטרציהשלLDAP目录,סכמה,שכפול,שיטותעבודהמומלצותוהיבטיםמרכזייםאחריםשלLDAP ((Active Directory, eDirectory Oracle身份-חובה

הבנהעמוקהוקהיהולהוליות,בקרתלישהמבוססתבוססתידים(RBAC)והפרדתרשויות(SOD) - חובה

ניניתמלייתליישוםשוםים,יתכולותיטותdevops - חובה

שליטהבסביבתלינוקסוחלונותמעורבתעםניסיוןבתשתיות - חובה

在2009年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月(SQL Server,Oracle)-•ובה

כתיבתבתריתם-电源壳,Python,Bash - יתרוןמשי

נ

עובד/ת מעבדה במחלקה לבקרה ביולוגית 01/06/2021 המחלקהלבקרהביולוגית לפרטים
מארמשרה:
62234.
פקולטה/אגף:
המחלקהלבקרהביולוגית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלבקרההיולוגית,בכפיפותפותרו'רויזגרמחפשתעובד/תמעבדהלעבודתלעבודתלעבודת,הכוללת,ביןליתר:

 • עבודה עם תרביות תאים ובשיטות ביוכימיות ומולקולריות
 • ביצועמבחניפעילותביוכימייםוצביעותפלואורסנטיותשלתאיםורקמות
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשנילפחותבביולוגיהשלהתא/ביוכימי/בהיולוגיהמולקולרית——חובה
 • ידע וניסיון בשיטות עבודה ביוכימיות ומולקולריות - חובה
 • ניסיון בעבודה עם תרביות תאים (ראשוניים ושורות תאים, תאי גזע) ובשיטות חלבוניות - חובה
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמערכותהדמיהומיקרוסקופיהמתקדמותוניתוחתוצאות——יתרון
 • יכולתונכונותללמודוללמדשיטותוטכניקותחדשות
 • שליטהביישומי办公室ובמערכותממוחשבותנוספות
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
之间的价格משיר/תיקןמדרשתשתיינברג 01/06/2021 מדרשתפיינברג לפרטים
מארמשרה:
62231.
פקולטה/אגף:
מדרשתפיינברג
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:
 • ניהול יומן הדיקן, תיאום פגישות וישיבות רבות משתתפים וכתיבת פרוטוקולים
 • ארגוןותיאוםנסיעותהדיקןלחו”לותיאוםאירוחאורחיהמדרשהבארץ
 • ניסוחסוחהודעותמניםםבשפותריתתית
 • איהולהולתכתובותיקן价格从中משליצוע
 • סיועבארגוןטקסים,כנסיםואירועיםמטעםהדיקןוהמדרשה
 • איאוםלישותהיתאיניורויבילגורמיתלמורביתליםליםברווחההיתתשלמיניתבר-ברטים
 • ביצוע מטלות אדמיניסטרטיביות נוספות בהתאם לצורך ע"פ הנחיית הדיקן ומטעמו, ובין היתר ביצוע סקרים מטעם המדרשה
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימהמך/טכנאימהמך - חובה(תוארשני - יתרון)
 • ניסיוןבניהוללשכהאובתפקידמזכירותיבכי,ריתרון
 • שליטהמלאהביישומי办公室ויכולתלמידהועבודהבסביבהממוחשבת(客户关系管理/企业资源规划)
 • שליטהמלאהויכולתניסוחבכתבובע”פבעבריתובאנגליתברמתגבוהה(יתרוןלשליטהברמתשפתאם)
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • דיסקרטיות, אחריות, יוזמה, דייקנות, יסודיות ויכולת ירידה לפרטים
 • 耶和华עבודהעבודהמניתת
 • יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמס”משימותבוזמנית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,במקרההצורך
עובד/תכללי/תלמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 01/06/2021 היניתליתמורמויהחיים לפרטים
מארמשרה:
62229.
פקולטה/אגף:
היניתליתמורמויהחיים
תחוםמשרה:
אחזקה, ניקיון והובלה
תיאורהמשרה:

במארתתיד:

——תפעולותחזוקהתקינהשלמערכותוציודהיחידההכוללהפעלהוכיוליומייםשלהמכשירים

-אחריותלמעקבובקרהעלתפקודואיכותהמכשירים

-תחזוקה שוטפת של המעבדה

- אפשרותלהתפתחלתחומיתריתהים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • הנדסאי/טכנאימוסמך-יתרון
 • שליטהבאנגלית - יתרון
 • יכולתעבודהפיזיתאחריותוסדר
 • הקפדהותשומתלבלפרטים
 • סדרוארגוןברמהגבוההמאד

之间的价格/תחברתמישמירווחהליתוחתוח" 02/06/2021 לפרטים
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ניהולשוטףשלהמארד:מאלי,ניהולילמןןישות,הפצתהודעותלתפוצתהמכון,טיפולפולבתכתובותר。

מענהשוטףללקוחות:קבלתקהל,רישוםשלמנויימרכזהנופשומשתתפיהחוגים,הפצתהודעותלתפוצתהלקוחות,מענהבמיילייעודיללקוחות。

עבודהעלמערכתerpייעודית。

ביצוע הזמנות ושירותים, אישור חשבוניות.

טיפולפולבכוח,נוכחותנוכחותרווחה。

משרהזמנית。
קו"ח ניתן לשלוח למייל:wiznofesh@gmail.com

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןבתפקידמזכירותי/ניהולי-חובה

שליטהמלאהביישומי办公室ו——前景וניסיוןבעבודהבמערכתERP。

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה。

ישמה,בריתיכולתכולתעבודהמניתת

耶和华עבודהיבוימשמשמשמשותמנית。

נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלותבמידתהצורך。

מזכיר。,קבוצה במחלקה להוראת המדעים- 25% משרה 17/06/2021 המחלקהלהוראתאתמנים. לפרטים
מארמשרה:
62255
פקולטה/אגף:
המחלקהלהוראתאתמנים.
תיאורהמשרה:

המחלקהלהוראתאתמניםםמןיצמןלמדעמדעמדעמזכיר.ההל25%מארה。
התפקידד:
מענהיפולמליתבר,יתהית,איתלישות,השתתפותהשתתפותישותשותיוניתשריתברוטוקולית,ביתליםםמצגות,מתרויתמת,ריתהמתרתרכשרוית。
המשרה הינה בהיקף של 2-3 ימים בשבוע- יום שלישי חובה!

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמאית\סטודנט。יתללימודיתוארראשוןאושני
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • יכולתניסוחבכתבובע"פבעבריתואנגלית
תקציבאי。תזמני。ת-החלפהלחל"ד 17/06/2021 המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת לפרטים
מארמשרה:
62254
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת
תחוםמשרה:
חשבונאותוכספים
תיאורהמשרה:

המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכתבפקולטהלכימיהמחפשתתקציבאי。תזמני。תל4חודשיםלהחלפהלחל”ד。

התפקידד:

הגשתדוחות,הכנתתקציבים,הצבותעובדים,מעקבעלתקציביםומרכזים。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיתליהולהוליבים - חובה。
 • שליטה באנגלית בכתב ובע"פ - חובה.
 • שליטה באקסל - חובה.
 • ניסיוןויכולתשירותגבוהה。

生物图像分析师במחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 21/06/2021 היניתליתמורמויהחיים לפרטים
מארמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היניתליתמורמויהחיים
תחוםמשרה:
מערכות מידע
תיאורהמשרה:
 • עבודהעבודהיחיתדתמיויתההכוללתיןליתר:
 • איצועליזהלישובישובישובישוביולוגיולוגיתמשיולוגמכשיריהבירירידםירימותותיםםיניםםיולוגית,תוךשימושבבתוכנותתוכנותוהתאמשהמיתמיתמית
 • פיתוחמהמההתוכנהתוכנהיכיהיבודבודישובייםליתוחתוחמותישלשלמונות
 • הערכה,התאמהוהטמעהשלכליתוכנהחדשים
 • הטמעהוהתאמהשלכליתוכנהמתחוםשללמידהחישובית
 • הדרכהוהוראהלסטודנטיםוחוקריםבביצועאנליזהחישוביתשלתמונות
 • תמיתכהיותמשליהולמידעיעודיתהמשליולוגיות
 • עבודהעבודהיחיתדתירותמולמספרבבשלמחקרבתחוםמדעיהחיים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארביהמדעמחשב/הנדסתאלקטרונית/פינית(יתרוןוןרוקעמיליולוגיה)/ברטלמדעיהחייםםעםרובייםםמת/ניסיתרבבבבבישובתישוב - חובה
 • ניסיוןעבודהבסביבתמחקראקדמית/במשרתפיתוחבתעשייה
 • 2009年9月月14日的维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维תסקיפיםו-插件ב-图像j
 • ניסיון מוכח בפיתוח תוכנה ליישומים של ניתוח תמונות
 • ניסיוןבעבודהעםמיקרוסקופיהמתקדמת-יתרון
 • ניסיוןבתוכנותעיבודתמונהכגון伊万里瓷器,Knime, Ilastik, CellProfiler, ImageJואחרות——יתרון
 • ניניתליתוחתוחמותישלשלמונותליולוגיותליולוגליהולמיתליגדול - יתרון
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • רקעאקדמיבביולוגיהאינוהכרחי,אולםנדרשענייןאישיבמחקרביולוגיורצוןלעבודבסביבהביןתחומית
עוזר/תהפקהלאירועים50%משרה 22/06/2021 אגף לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור לפרטים
מארמשרה:
62259.
פקולטה/אגף:
אגף לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

לאגףקשריםבינלאומייםויחסיציבורדרוש/העוזר/תהפקהלאירועיםבהיקףשלחצימשרה。
התפקידכוללביןהיתר:
*ניהולאדמיניסטרטיביהכוללטיפולבהזמנותורכשאלמולגורמיםפניםמכונייםוספקים,תיאוםפגישות,סיוריהיערכותוישיבות。
*טיפולבמערךהמוזמניםלאירועיםעלכלההיבטיםהנדרשיםבאמצעותמערכתהכנסיםשלהמכוןוביצועמעקבאחראישוריהשתתפות。
* טיפול במערך היסעי האורחים במסגרת אירועי המושב השנתי של המועצה הבינ"ל.
*סיועוביצועמטלותאדמיניסטרטיביותנוספותבהתאםלצורךוע”פהנחייתהממונים。

השכלהוכישוריםנדרשים:

*השכלהאקדמית-יתרון。
*ניסיוןמקצועיבתחוםהפקתאירועים-יתרון。
* שליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית בכתב ובע"פ.
*שליטהמלאהביישומיOffice。

ראשצוותמיזוגאויר 27/06/2021 אגף בינוי והנדסה לפרטים
מארמשרה:
62261
פקולטה/אגף:
אגף בינוי והנדסה
תחוםמשרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

תחום מרכזי אנרגיה באגף בינוי והנדסה במכון ויצמן למדע מחפש ראש צוות מיזוג אויר לתפקיד הכולל: אחריות על תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכות מיזוג האוויר במכון, הכוללת, בין היתר:

 • אחריותעלביצועאחזקתשבר,אחזקהמתוכננתלמערכותהמיזוג(כגון:צ”ילריםעיבויאוויר,צ”ילריםעיבוימים,מערכותאוורורומערכותנידוף)וביצועבדיקותתקינותיזומות
 • מתןמענהטכנילתקלותמיזוגומנדפים
 • ניהולצוותטכנאימיזוגאוויר
 • עבודה מול ממשקים רבים, בתוך המכון ומחוצה לו

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • טכנאימיזוגאווירבעלתעודתהסמכה - חובה
 • רישיוןחשמלאימוסמך——חובה(הנדסאימיזוגאוויראומהנדסעםניסיוןבמערכותמיזוגאווי,ריתרון)
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתפקידדומה-חובה
 • ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה
 • ניסיוןבתחזוקתמערכותאלקטרומכניות,כוללפיקודובקרה——חובה
 • 耶和华כולתיתוחתוחמיתהירברותותמגדליקירורמית - ♥
 • איסיוןוןמולליםםיחוץוקבלנ - חובה
 • 办公室
 • איסיוןוןמרכזיאנרגיה/ברימכונותראשיים - ישרון
 • הכרות עם חדרים נקיים / חדרי חיות - יתרון
 • 本月14日日,在本月14日的现场现场现场现场现场的现场现场现场现场的现场现场现场现场现场的现场现场现场现场现场的现场现场现场现场现场的现场现场现场现场现场的现场现场现场现场现场现场现场现场现场的现场现场现场现场现场现场的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场ןן
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית
ראשצוותפיתוחאינטרנטומובייל 28/06/2021 ענף יישומים באגף מערכות מידע לפרטים
מארמשרה:
62179
פקולטה/אגף:
ענף יישומים באגף מערכות מידע
תחוםמשרה:
מערכות מידע
תיאורהמשרה:
 • ניהולצוותמפתחיאתריתיה-网页שלהמכוןליקציקצותמליית,תבניותברית,התקנותותחזוקתותחזוקתרתיה-web
 • איתורהיותותחדשותמתןמתןענהרכיתאמנמנמתפתחיםםשלריה-Web
 • ניהולה,תקנותושדרוגיםשלמערכתניהולהתוכן(CMC)שלהאתרים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה
 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • ניסיוןשלשנהלפחותבעבודהמולניהולגרסאותכמוgitועםמערכותניהולכגוןGitLab / Github -חובה(הכרותעםCI \ CDיתרון)
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבפיתוחPHP -חובה
 • נ
 • איסיוןוןשלשנהשנהלפחותלפחותיתוחריאקטי:React / Vuejs,Angular - יתרוןמשמעותי

ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה

 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • ניסיוןשלשנהלפחותבעבודהמולניהולגרסאותכמוgitועםמערכותניהולכגוןGitLab / Github -חובה(הכרותעםCI \ CDיתרון)
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבפיתוחPHP -חובה
 • נ
 • (עבודהמולולרופל9 - ישרון)
 • הכרותעםמערכתההפעלהלינוקס,灯——יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםסביבתפיתוחLaravel / Symfony -יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםDocker -יתרון
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

ראשאשתחוםירותיעבודהעבודהיאלית 29/06/2021 אגףמשאביאנוש. לפרטים
מארמשרה:
62263
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש.
תיאורהמשרה:

אגףמשאביאנושמהמהמהמהמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמהראשלאירויתליאליתליהולליהולמומערךליאלילמשמת,הכולל,ביןליתר:

 • יית,ארכהליתליחיםיםיםיםיםדולקבוצותמכון
 • אבחוןמצבימצוקה/משברבזמןאמתוגיבושהמלצותמקצועיות。
 • ביצועהתערבויותבמצבימשבר(משבריםאקוטייםומתמשכים)ובמצביחירוםלאומיונפשיכוללהתערבויותלטווחקצרולטווחארוך(מחלות,תאונותעבודה,אובדניםוכו”)。
 • אחריותעלקרנותסיועלסטודנטיםולעובדיםבמצוקההכוללתכתיבתחוותדעתמקצועיתוהמלצהלגביהשימושבכספיהקרן。
 • סיועלעובדיםבמימושומיצויזכויותמולהקהילה。
 • ריכוזפניותעובדיםלמרפאתתעסוקהבנושאכושרעבודה。
 • קיוםסדנאותהעשרהלעובדיםולסטודנטיםבמכון。
 • ביצועהתערבויותלתיקוןתקשורתלקויהביחסיםבינאישייםבעבודה。
 • שותפותבתכנוןתכניתלפרישתלעובדים。
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבעבודהבעבודהיאליתלינית/טיפולית - ישרוןמעותי。
 • ניסיוןקודםשל10שניםלפחותבתפקידדומה,מתוכם5שניםלפחותבארגוניםגדולים——חובה。
 • ניניתומילמניתות,פישור,אישורהביותותיותותיותהיההימצבימומצבימשבימור - חובה。
 • מיומנויות של הערכה פסיכו-סוציאלית למטרת הגשת סיוע חירום לעובדים במצוקה נפשית - חובה.
 • ניסיון ומיומנות בהנחיית קבוצות - יתרון.
 • כישוריניהולויכולתלהוותאוטוריטהמקצועית。
 • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה。
 • איסקרטית,אמניתהרגישות。
 • תקשורתתיניניתתותודעתירהותבה
 • יוזמה,יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמספרמשימותבמקביל。
 • נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות, בעת הצורך. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
טכנאי/ת ביחידה לניזול גזים 30/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים
מארמשרה:
62264
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:
 • תפעולואחזקתמערכותלניזולהליוםוהציודהנלווה。
 • מילויואספקהשלמיכליהליוםוחנקןנוזלי。
 • ליוויברכתהיםםיהליוםוםוחנקןי。
 • אופיהעבודהכרוךבביצועתורנויותבימישישי,שבתוחגים。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • טכנאי/תאוהנדסאי/תמכונותמך/ת - חובה。
 • ניניתון3שניםםלפחותמקצועותיים - חובה。
 • ידעבמערכותוואקום,לחץגבוהוקירורמיםוהיכרותעםמכונותלניזולגזים - יתרון。
 • שליטהבישומימחשבותכנותOffice -חובה。
 • שליטהבשפותעבריתואנגלית,כוללאנגליתטכניתברמהגבוהה。
 • יכולתעבודהפיזית。
 • יכולת עבודה בצוות.
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה。
 • יכולתעבודהבתנאילחץונכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות。
נהל/תפרויקטיאינסטלציה 05/07/2021 תחום אינסטלציה וגזים לפרטים
מארמשרה:
62267
פקולטה/אגף:
תחום אינסטלציה וגזים
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

תחוםאינסטלציהוגזיםבאגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשמנהל/תפרויקטיאינסטלציהלתפקידהכולל:

 • אפיון וניהול פרוייקטים של מערכות מים, ביוב וגזים תעשייתיים.
 • אחריותעלביצועאחזקתשברואחזקהמונעת,תפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותאינסטלציה,מיםוגזיםבמכון。
 • אפיוןתקלותופתרוןבעיותמורכבות。
 • תכנוןופיקוחעלעבודותהתשתית。
 • התנהלותמולספקיםבתחוםאינסטלציה。
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • טכנאי/תמכונות/אזרחי/ת/מיתמהמך/ת - חובה(הנדסאי/תבמקצועותהנ"ל - יתרון)。
 • ניסיוןשל5-7שניםלפחותבתפקידדומה-חובה
 • ניסיוןבפיקוחעבודותתשתיתשלקוויביוב,מיישתייה,צנרתלמעבדות,כיבויאש,אווירדחוס,מערכותגזיםואינסטלציהביתית——חובה。
 • איסיוןוןמרימש,שיטותלמהבריתוךתוךרותמניתהית - ♥。
 • יכולתקריאתשרטוטיםותוכניותאינסטלציה-חובה。
 • 办公室
 • איסיוןוןבעבודהמערכת“תפניתERP” - יתרון。
 • איטהמלאהלאהבשפהריתתוכןיטהטהבאנגליתתית。
 • המארהמיתליתבריםםכאחד
דרושיםמדריכים/ותלביתויצמן 07/07/2021 לפרטים
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

לביתויצמן,בקמפוסמכוןויצמןלמדעברחובות,דרושיםמדריכיםמקצועייםומנוסים。

ההדרכהמתקיימתבביתושלד"רחייםויצמןנשיאההראשוןשלמדינתישראל。הסיוריםמיועדיםלקהלמגווןומשלביםתכניםהיסטורייםלצדפעילויות,משימותאינטראקטיביותוסדנאות。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןקודםבהדרכה-חובה
 • רקעאקדמאיבתחויבריתהשלישראל,חינוך,חינוךנוךיברמתי
 • שפות——עבריתואנגליתברמתשפתאם——חובה(יתרוןלשפותנוספות)
 • תקשורתבינאישיתמעולה,דינמיות,יכולתשיווקויוזמה
 • זמינותלמשרהמלאה。

קורותחייםנאלשלוחלכתובתהמייל:Anat.fuxinboim@weizmann.ac.il

המארהמיתליתבריםםכאחד

ראש תחום למידה ארגונית 11/07/2021 אגףמשאביאנוש. לפרטים
מארמשרה:
62273
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש.
תחוםמשרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

אגףמשאביאנוששלשלמןיצמןמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמהראשאשתחוםמיתברגוניתהידהבריותותעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלפפפפוהובלתתחוםכוןדהדהדהבמכון,הכולל,ביןליתר:

 • הובלהשלשליניליתורברכילמיתדהרגוניים
 • בניית מתודולוגיות ומערכות למידה מרחוק
 • פיתוח תהליכי ואמצעי למידה מקצועיים במגוון שיטות
 • הובלתפורומיםםמיתדתמיתים
 • ניהולתהליכילמידהארגונית——מנחים,חונכים,מנטוריםפניםארגוניים
 • בניית תוכנית עבודה מותאמת צרכים והוצאתה לפועל
 • ניהולידע——ניהולפורטלהדרכהופיתוחארגוניואחריותעלהחומריםהמקצועייםותיקופם
 • בנייתמניתברכתכתיביתליכילילילמידה
 • איהולליברכהכהיצוניים
 • אחריותעלניהולהמידעהארגוניעלתהליכילמידהולומדים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראשוןמניברה/ההתנהגות/הניהול-(יתרוןוןרהי)
 • נסיוןשלשל5שניםםלפחותלפחותלפחותיכיליכיליכיכיכדהדהדהינוני--י--י--י
 • שליטהגבוההבאופיס
 • נסיוןבפיתוחלמידהוהדרכהקלאסייםומתוקשבים
 • איוןליוןמורכתכתמיתדהרגונית
 • יכולתהתנסחותבעבריתובאנגליתבכתבובע”פברמהגבוהה
 • יכולת למידה ברמה גבוהה, יוזמה, עצמאות וחדשנות
 • יתליהולמתיתמרוביםםועבודהיבהמרובתמשימות
 • ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה
上市/תמחקר 14/07/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
מארמשרה:
62275
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

מ。

תיאורהתפקיד:

 • ביצועבדיקותקליניותשונות(לדוגמא,א.ק。ג,לחץדם,אולטראסאונדכבדועוד)。
 • עבודהעםמורכתממממממממממהייעודיתליהולהוליהולהוליסוי
 • קבלתהנבדקיםוהדרכהעלבדיקותנוספותשיערכובאופןעצמאיע״יכלנבדק

השכלהוכישוריםנדרשים:

 • תוארראשוןבתחוםמדעיהרפואה/מדעיהחיים/תזונה/סיעודאוכלתוארדומהאחר。
 • יהכולתטובהטובהמערכותמממוחשבותמוררוי
 • יכולתמעולהבעבודתצוות
 • תכונותתכונותיניתותרשות:בראיגון,'','גדול',יתעמיתדהבלוחותמנית,ברותיתהיבות。
עובד/ת מעבדה במחלקה לנוירוביולוגיה 15/07/2021 המחלקהחלקהירוביולוגיהיה לפרטים
מארמשרה:
62277
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהירוביולוגיהיה
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • עבודהבשתימעבדות,הכוללת,ביןהיתר:
 • עבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולארית,גנטיקה,מיקרוסקופיהוהיסטולוגיה
 • ניהולרכשהמעבדה
 • ארכתליםליםליקותליקותאמור

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואר ראשון במדעי החיים - חובה
 • בוגר/תקורססלעבודהעםיחיים - חובה
 • 办公室
 • שליטהמלאהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • 耶和华למיתהיכולתכולתבאופןמאיובצוות
 • אחריות, כושר ארגון, סדר ויוזמה.
רכז/תמשרדמירתמינלאומי 18/07/2021 ענףהמארדדינלאומיליורבאגףבאגף לפרטים
מארמשרה:
62276
פקולטה/אגף:
ענףהמארדדינלאומיליורבאגףבאגף
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

לאגףתפעולדרוש/הרכז/תמשרדבינלאומי,התפקידכוללביותהיתר:

טיפולבצרכיתםמייםםינלאומיתמיתמיתבילה - ויזות,איטוחרוי,תרבותבותרווחהומגווןליתהיים。

השכלהוכישוריםנדרשים:

אנגליתברמתשפתאם-חובה(שפותנוספותיתרון)

תוארראשון——יתרון

ניסיוןרבבשירותלקוחותאדםמסודר,מדויקומאורגן

דיסקרטיות

דרושמוביל/הלאגףתפעול 22/07/2021 תחום רכב והובלות באגף תפעול לפרטים
מארמשרה:
62283
פקולטה/אגף:
תחום רכב והובלות באגף תפעול
תחוםמשרה:
אחזקה, ניקיון והובלה
תיאורהמשרה:

דרוש/המוביל/הלמחלקתחלקתבתחוםרכבכבוההובלותבאגףהתפעולמןיצמןןמן
התפקידד:

 • שינועליודודבתוךמכון
 • הרמההיודודלתוךמניתברית
 • נהיגה ברחבי המכון
 • העבודהבימיםא'-ה'ביןהשעות06:00-14:30
השכלהוכישוריםנדרשים:

דרישות:

 • נכונותלעבודהפיזית - חובה。
 • רישיוןב' -חובה,רישיוןעלמשאית-יתרון
 • יכולת עבודה בצוות.המארהמיתליתבריםםכאחד
עובד/תמעבדהבמחלקהלגנטיקהמולקולרית 22/07/2021 המאליתמשרית. לפרטים
מארמשרה:
62282
פקולטה/אגף:
המאליתמשרית.
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

התפקידדעבודתמעבדהעבדהרויקטקטהעוסקהעוסקרוסיםםוהשפעתםעלים,הכוללת,ביןןיתר:

 • הכנתספריותלריצוף
 • עבודה בשיטות של ביולוגיה מולקולרית ועבודה עם תרביות תאים
השכלהוכישוריםנדרשים:

דרישות:

 • תואראשוןאשוןיולוגיהה/אותחוםדומה - חובה(תוארשני - ישרון)
 • ניסיון בעבודה בשיטות של ביולוגיה מולקולרית - חובה
 • עבריתואנגליתברמהגבוהה-חובה
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה
生物图像分析员 22/07/2021 היניתליתמורמויהחיים לפרטים
מארמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היניתליתמורמויהחיים
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

细胞天文台成像核心设施正在寻找一名生物图像分析师,以扩大其图像分析服务。应聘成功者将在多学科环境中支持前沿生命科学研究,通过先进的图像分析,从图像数据中可视化和量化生物参数。

我们正在寻找一个解决问题是谁能够迅速掌握生物学问题,将其转换为图像分析方面和利用各种软件工具来执行数据的稳健性分析。

主要责任

 • 使用各种开源和商业软件创建自动化图像处理和分析管道
 • 设计和实现用于解决多维显微镜数据集图像分析问题的软件工具
 • 将深度学习方法集成到图像分析工作流中
 • 记录和培训科学家使用已开发的工具
 • 通过咨询服务,讲习班和实用课程,将它们引导到合适的软件解决方案上的建议和培训科学家
 • 管理图像分析软件。维护,列出和推广现有工具
 • 跟踪该领域的最新发展,评估、调整和引进新的软件工具
השכלהוכישוריםנדרשים:

MSC。计算机科学,物理学,生物学或相关领域的学位

 • 具有应用和/或开发图像分析工具的经验
 • 较强的Python、Matlab、Java或同等语言编程能力
 • 良好的沟通和社交技巧与团队和用户进行互动。必须能够以一种易于理解的方式进行沟通复杂的概念
 • 良好的时间管理能力和同时专注于多个项目的能力
 • 良好的口头和书面英语语言技能

可取

 • 有使用斐济/ImageJ, CellProfiler, Ilastik, Napari, Imaris, Arivis, Huygens, Amira或类似软件分析显微镜数据的经验
 • 有机器学习和深度学习的经验
 • 在显微镜下良好的理解
 • 生物学知识

מזכיר/ה אישית במחלקה לאימונולוגיה (החלפה לחל"ד) 28/07/2021 המחלקהימונולוגיה לפרטים
מארמשרה:
62289
פקולטה/אגף:
המחלקהימונולוגיה
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

המחלקהלאימונולוגיהבפקולטהלביולוגיהמחפשתמזכיר/האיש/יתלהחלפהלחופשתלידה(כ- 12חודשים)。

התפקידד:

 • ניהול יומנים ותיאום פגישות וישיבות רבות משתתפים
 • מת,ניהול,תכנוןתכנוןרההעלכלליביהקבוצה
 • סיועבהגשתבקשותלמענקימחקרוהכנתוהכנתיבימחקרבהתאםבהתאםיותותמנים
 • סיועבהגשתדיווחיםמדעייםלקרנות
 • הנפקתהזמנותרכש.
 • תמיתאדמיליסטרטיביתהרותותותלקבוצתמומחקר
 • טיפול במצבת כ"א של קבוצת המחקר
 • עבודהממשקיםםיםםוחוץוחוץוחוץרגונים
 • ארגוןותיאוםנסיעותלחו制作ל
 • סיועבארגוןכנסיםואירועירווחה

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלה אקדמית- חובה (תואר שני- יתרון)
 • ניסיוןבניהוללשכהאובתפקידמזכירותיבכי,ריתרון
 • שליטהמלאהביישומי办公室ויכולתלמידהועבודהבסביבהממוחשבת
 • שליטה מלאה ויכולת ניסוח בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית ברמת גבוהה
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה

משרתסטודנט 28/07/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

עלפרויקט10 k

 • הפרויתקטמארבריאותאותהגדולישראל,המונהליוםמעלששתששתיםמניתהילים。
 • המחקרמגייסמשתתפיםבקוהבריאותבטווחהגיל40עד70。צוותהמחקרמנתחמגווןרחבשלמדדיםכדילזהותמידעחדשעלהתפתחותמחלותבגוףהאדם。
 • המורמומעבדתוברורברןןסגל,תחתהפקולטהלמאיקהקהימושיתהיתמלמהמהמכוןמכוןמכוןיצמן

מה אנחנו מחפשים:

 • בתורעוזר/תאדמיניסטרטיביתבפרויקט10 k,את/התסייע/ילצוותהמחקרבמשימותהשוטפות。
 • בתפקידהזהתזכה/ילעבודמומותמחקר,אנשישיווקהיליהית。
 • התפקידהינומשמעותיובעלאחריותמכרעתעלחווייתההשתתפותשלנבדקיהמחקרושימורםארוךהטווחבפרויקט。

תחומיאחריות:

 • סיועועבהכנתיודודשנשלחמשתתפילמחקר。
 • איועליתהיודודרמתילמור
 • ביצועשיחותמעקבטלפוניותבמסגרתהמעקבארוךהטווחלמשתתפיהמחקר。
 • הצעותייעולופתרונותלבעיותקיימותושיקוףמשובמשתתפיםעלפיתוחיםחדשיםשהוטמעו。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • סטודנט-חובהלהציגתעודתסטודנטבתוקף。
 • יכולתלמידהמהירהוביצועריבוימטלותבאופןזריזומדויק
 • 谷歌办公室
 • זיקהקהלעולםמחקרוהרפואה - ישרון
 • עדיפותלזמינותמיידית
 • היקףהמשרה-מינימום16שעותשבועיות
 • ניתןיהיהלשלבעבודהמרחוקעםעבודהבמרכזהבדיקותבמכוןויצמן
 • קורותחייםלמייל:hilasa@weizmann.ac.IL.
עובד/ת כללי/ת במחלקה לתשתיות מחקר מדעי החיים (משרת סטודנט) 01/08/2021 היניתליתמורמויהחיים לפרטים
מארמשרה:
62292
פקולטה/אגף:
היניתליתמורמויהחיים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

מכוןיצמןןמדעמדעעובד/תכללי/תליותמומחקיותמחקיהחמדעייתאייםםמשרתת(120שעותשעותיות)。

התפקידכוללשותפותפעילהבפרויקטיםמדעייםבמעבדההכוללתביןהשאר:תחזוקתתרביותתאים;טרנספקציות;הפקתDNA / RNA;עבודהעםחיידקים(טרנספורמציות,הפקותDNAהרצתג”ליםוכו),ביצועELISAועוד。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • סטודנט/ית לתואר ראשון / שני (יתרון לתואר במדעי החיים/ ביולוגיה)
 • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה
 • כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתגבוהה
 • נכונותללמודשיטותחדשות
עו"דמסחריללשכההמשפטית-החלפהלחל"ד 01/08/2021 לשכתסגןהנשיאלמינהלוכספים לפרטים
מארמשרה:
62294
פקולטה/אגף:
לשכתסגןהנשיאלמינהלוכספים
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

למכוןיצמהמהמה,דרוש/ההעומסחרילהשתלבותבלשכהבלשכהמניתהמורההמנית(החלפההחלפה"ד)למשךמשךמשך6-9חודשים。
התפקידכוללביןהיתר:

 • יעוץמשפטישוטףוליווישלפעילותהאגפים(אוגופיםנלווים)במכוןויצמן;
 • ליווי,ניסוחוניהולמו"מבעסקאותרכשבינ"ל;
 • איוויתאגידיםםללארווח;
 • ניסוח הסכמים מסחריים;
 • רגולציהופרטיות(לרבותהכרהשלכלליה-gdpr);
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • 5-6שנותשנותיניתון"דדבתחוםמשרי-חובה。
 • שליטהבאנגליתברמתשפתאם。
 • יתכולתיסוחמעולה,הןבכתבוהןבע"פ。
 • רקעבמכרזיםו/אודיניעבודה-יתרון。
 • רקעקערכשהיתמלי-רון。
博士后职位 02/08/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • 博德研究所和魏茨曼研究所联合博士后职位,研究方向为信号处理、机器学习和医疗保健。
 • 这项工作将与Yonina埃尔达尔教授和安东尼Philippakis博士在生物医学工程中心在魏茨曼和埃里克和Wendy·施密特中心在广泛的群体中进行。
 • 候选人需要在两个中心之间灵活的位置,在协作和支持的环境中与两个团队一起工作。
 • 有兴趣的候选人应发送简历,推荐信和求职信到
 • yonina.eldar@weizmann.ac.IL.
 • aphilipp@broadinstitute.org.
博士后职位 02/08/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:
 • 普林斯顿大学与魏茨曼研究所通信、信号处理和机器学习交叉领域联合博士后职位。
 • 这项工作将由Andrea Goldsmith教授和Yonina Eldar教授的小组进行。
 • 候选人需要在两个中心之间灵活的位置,在协作和支持的环境中与两个团队一起工作。
 • 有兴趣的候选人应发送简历,推荐信和求职信到
 • yonina.eldar@weizmann.ac.IL.
 • goldsmith@princeton.edu
ביואינפורמטיקאי/ת 03/08/2021 יניתליואיורמתיתאיוארואיורויהלאוישרויהיברפואהמתמתמתלישיתתעשעשיוסטבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבן לפרטים
מארמשרה:
62298
פקולטה/אגף:
יניתליואיורמתיתאיוארואיורויהלאוישרויהיברפואהמתמתמתלישיתתעשעשיוסטבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבן
תחוםמשרה:
מערכות מידע
תיאורהמשרה:

יחידתהביואינפורמטיקהבמרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתע"שננסיוסטיבןגרנדבמכוןויצמןמחפשתביואינפורמטיקאי/ת。

התפקידד:

 • השתתפותבתכנוןבתכנוןיתוחתוחשליסוייnייnייnייngs
 • תכנוןוהטמעתאנליזותביואינפורמטיותאוטומטיות
 • השתתפותהשתתפותיניתמו"פרבתחומיליולוגיתמארית,פרומית,כימית,סטטיסטיתליתוחתוח
 • עבודה בממשקים רבים בתוך המכון ואל מול מדענים מהאקדמיה והתעשייה והתעדכנות בפרויקטים, טכנולוגיות חדשות ושיטות אנליזה חדשניות
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • 在2014 2014年9月月月月月数数数数数数数方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方(博士)
 • רקעבמדעיהחיים-יתרון
 • ניסיתאיואיורמתיתהיתרויNGS-יתרון
 • ניניתמוכחבשפותr,python-חובה
 • ניניתוןתכנותתכנותc,java,perl-יתרון
 • איסיוןוןבעבודהיבתבתינוקס-ישרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • יכולת למידה והתעדכנות עצמית
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • תקשורתבינאישיתותודעתשרותברמהגבוהה
ראשתחוםרכשמדעיבענףמקומי 04/08/2021 ענףרכשמיבאגףמיבאגףבאגףרכש לפרטים
מארמשרה:
62295
פקולטה/אגף:
ענףרכשמיבאגףמיבאגףבאגףרכש
תחוםמשרה:
לוגיסטיקה,רכשושילוח
תיאורהמשרה:

דרוש/הראשתחוםרכשמדעיבענףמקומילתפקידהכולל:אחריותלניהולהתחוםעליואמוןמקצהלקצהומתןמענהלצרכילקוחותהרכשתוךעמידהביעדיעלות,איכותולזו”。

 • מימושיניתברכשהיתתהעבודהית,שותפותשותפותיבושבושיתתעבודהמו/ה。
 • איתבריתהיתאיתהיתביתביינלייניתלמש/ה
 • ניהולישירומקצועישלהקנייניםבתחום。
 • ניתוחושקלולהצעות。
 • ניהולו/אוהשתתפותמו"מנותרכשמורכבותכבותיקףקףיגבוהמתוךהסתכלותעלותכוללת(TCO)
 • בקרהעלתהליךהוצאתהזמנותבתחום,לרבותטיפולבחריגיםומעקבאחרזמניאספקה
 • ניהולספקיםמהותיים,טיובמאגרהספקיםבתחומו/ה,וקיצורזמניאספקה。
 • ניתוח סיכונים בתהליכים והתקשרויות.
 • אינתליפורהיכיתמתוךמטרההייצרהיפורמיפומיד
 • אחריות לפיתוח ההון האנושי בתחום בכפוף למדיניות הנהלת האגף.
 • פיתוחתודעתשירותבקרבהעובדיםבתחוםאלמוללקוחותושותפים。
 • הכנתדוחותניהולייםומקצועייםבהתאםלהנחיותראשהענף。
 • הקפדהעלניהולתהליכיהרכש。

השכלהוכישוריםנדרשים:

 • השכלהאקדמית - חובה(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיההיהול/בינית/כימיהיליתרון)
 • /ובוגריתקורסיקניינותורכשבעל/ויתתעודותהסמכהיתרון。
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבניהולקנייניםבתחומיםרכשאסטרטגי(מדעי/ביו——רפואי——יתרון)
 • ניסיוןברכשפרויקטאלי/שירותיםומחשוביתרון。
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתחומיהרכשהרלוונטייםבהיקפיםשלעשרותמיליוניש"חבשנה - חובה。
 • איסיתליכרותותעםמירכשמשפטייםם
 • ניסיוןבניהולמו”ממורכבים,לרבותניתוחיםכלכלייםוקביעתיעדים
 • ניסיוןבכתיבתRFP,ניתוחושקלולהצעותמחירוגיבושדו”חותניהולייםהקשוריםבתהליכיהרכשהשונים。
תזונאי/ת 08/08/2021 המחלקהימונולוגיה לפרטים
מארמשרה:
62300
פקולטה/אגף:
המחלקהימונולוגיה
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

המחלקהחלקהימונולוגיתמלהי/תמשיקףקףשלשלימשרה
השתלבותבמחקרבנושאיחסיהגומליןביןהמיקרוביוטהוהמאחסן。
התפקידכוללביןהיתר:

 • איווימשתתפימוימורהיתךי
 • ארהליאוםמאריתליניים
 • בריתםמתןעלשאלות
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואר ראשון מדעי התזונה
 • רישיוןוןמשרדדריאות
 • ניסיון - חובה
 • אנגליתתרמהגבוהה
 • ניסיוןבתהליךירידהבמשקל-יתרון
 • 全球合作伙伴关系-全球合作伙伴关系
 • תעודתCRA——יתרון
מנהל/תפרוינית 10/08/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
מארמשרה:
62302
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

אחריות על ניהול מספר פרויקטים חדשים בחקר הסרטן ותחומים נוספים, הכולל, בין היתר:

 • ריכוז כלל שיתופי הפעולה ותיאום המחקרים הקליניים
 • ניטורופיקוחCRAעלהמחקריםהקליניים
 • עבודהבממשקיםרבים,אלמולקבוצותנבדקים,גורמיםרפואייםוספקיםחיצוניים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיון בניהול פרויקטים - חובה
 • רקע וניסיון בביוטק / פארמה / מדיקל - חובה
 • ניסיוןשלארבעשניםלפחותבתאוםמחקרקליני——יתרון
 • ניניתהיקוחקוחעלraבבתיחוליתהית - ישרון
 • איסיתהיבהבהוהגשהוהגשהשלשלרוטוקוליםםirb - יתרון
 • איטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ

רכז/תמשרימידעדעבתחוםרוותיחסיציורהמהרתתרות(משרתת/ית) 10/08/2021 המחלקהחלקהרתתרות. לפרטים
מארמשרה:
62308
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהרתתרות.
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

המחלקהלתקשורתתרותותמכוןישמןמןרכז/תמאגרימיתהברותותיניליבורהמשרתתת/ית。התפקידד:

 • מתןסיועשוטףבתחוםהדוברותויחסיהציבורבמכוןויצמןלמדע
 • ליווי צוותי תקשורת וצילום בקמפוס כולל טיפול לוגיסטי בכל הקשור לצילומים בשטח המכון
 • משמענהליותמהציבור
 • סיוע בהפצת הודעות לעיתונות וטיפול שוטף מול אתרי מדע מובילים
 • תפעולציודצילוםעבורהפקתסרטוניםלבכיריהמכוןועבורסרטוניתדמיתלגורמיםשוניםבקמפוס
 • מעקברביתוניתבריברתברץץ"לליומיומיהיבתבת"חחחיכוםכוםישלשליקורהמהרת
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • סטודנט/יתלתקשורת(אובתחוםרלוונטיבר)בשנהבשנהראשונהאשונהאשונהיההימודימנית(זמיתנות-3-3.5ימיםם)
 • שליטהמעולהבעבריתובאנגלית
 • נסיוןבעבודהתקשורתיתאוביח"צ-יתרון
 • ידעבפוטושופוCanva - יתרון

עובד/ת כללי/ת בתחום יבוא וייצוא בענף רכש חו"ל באגף הרכש (משרת סטודנט/ית) 10/08/2021 ענףרכשחולוייצואבאגףהרכש לפרטים
מארמשרה:
62307
פקולטה/אגף:
ענףרכשחולוייצואבאגףהרכש
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ענףרכשחו"לבאגףהרכשבמכוןויצמןמחפשעובד/תכללי/תבתחוםיבואוייצואלמשרתסטודנט/ית。התפקידכוללסגירתמשלוחייבוא,טיפולבחשבוניותעמיל,ביטוחכלמשלוחיהיבוא,התנהלותמולמחלקותהכספיםבחברותהשילוחהשונות,התנהלותמולספקיםבחו"ללצורךהשלמתמסמכיםנדרשים,ביצועבקרהעלכלהחיוביםהנקלטיםלמשלוחועוד。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ישרתתימודיםםשלייםםלפחותבתחוםבתחוםרלוונטי
 • בעל/תיכולתשלסדרוארגון
 • בעל/תיכולתכולתינאינאיתיתיתית
 • אנגליתתרמהגבוהה
עוזר/תתייתהיתהיתמורהיסית 10/08/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים
מארמשרה:
62306
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

דרוש/העוזר/תתייתהיליקיתהמחלקהיותמויותמויסיתקהרויתקט-המניתץ

השכלהוכישוריםנדרשים:

השכלה כטכנאי/ת / הנדסאי/ת / מהנדס/ת בתחומי אלקטרוניקה/ חשמל/ מכניקה- חובה

יכולות טכניות גבוהות- חובה

נכונותלעבודתצוות

עובדעובדי-סטודנט/ית 15/08/2021 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62310
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

המחלקהחלקהיותמויתמויתמלייםמחפשסטודנט/ית,התפקידדכולליוויתר:

 • תפעולמכשיריהמעבדה
 • אדמיניסטרציה

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • זמינותלפחותלפחותייימיתהבשבוערים。
 • אנגליתתרמהגבוהה
 • יתכולותיות-איבריברת,איולמיכשוררויש-ישרוןמעותמעותי
硬件工程师 17/08/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
מארמשרה:
61954
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

:硬件工程师

Weizmann科学研究所(WIS)的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)正在寻找经验丰富的硬件工程师,用于在信号处理,雷达和通信领域领先的技术研究项目。

我们正在寻找一个经验丰富的工程师,具有RF系统仿真工具和建模,Matlab体验的定义和实施RF校准。使用分阶段阵列天线的系统经验,尤其是实现空间分集或波束成形的经验是一个优势

候选人应在模拟和数字领域具有丰富的经验

.

השכלהוכישוריםנדרשים:

:最低要求

 • B.Sc.在电气工程或相当于〜7年的经验
 • 较强的信号处理基础
 • 有实验室设备工作经验(频谱,范围,电子负载)
 • 有实验室工作经验,有分析技术问题的能力
 • 至少两年的电路板设计经验(模拟,数字和射频),电气测试和电气调试经验
 • 具有模拟和/或电力电子设计经验(DC/DC拓扑设计,模拟电路设计,噪声和信号完整性考虑)
 • 开发RX/TX链、滤波器设计、混频器、合成器、数字调制
 • 能够读取机械和电气图纸,原理图和选择组件
 • 能够与RF布局设计师一起工作
 • 能够提出射频卡
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧。自我激励的个性
 • 英语,发言和写作的高技能
עובד/תמעבדהביותמארמדעיהחיים 18/08/2021 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62313
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהחלקהיותמויהמדעייתמחפשת/תמעבדההעבודהבמעבדתיהורהיםםיחיחדהיחיחדהיחיקהמנית,כוללת,ביןןיתר:

 • עבודהעבודהיטותטותרומטוגרפיתהיורהיהו,הכנת价格,הכנתהכנתגל/אנוטציההג'לים,פתיחתחתים(细胞裂解)לטיהורהים
 • עבודהעםתרביתותים:גידולליפולליםליטויהיטויחלבונים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראשוןאשוןינית/כימית - חובה(תואי--י - ישרון)
 • ניסיוןבעבודתמעבדההכוללתטיהורחלבוניםאוטיפולבתאים——יתרון
 • ניניתהימושוש-FPLCאוHPLC - יתרון
 • 办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • אחריות, כושר ארגון ויכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
תקציבאי/ת (50% משרה) 19/08/2021 מיתמארשתשתיינברג. לפרטים
מארמשרה:
62315
פקולטה/אגף:
מיתמארשתשתיינברג.
תחוםמשרה:
חשבונאותוכספים
תיאורהמשרה:

מדרשתפיינברגבמכוןויצמןלמדעמחפשתתקציבא/יתל- 50%משרה。התפקידכולל;

 • סיועלראשהתחוםבבנייה,דיווחובקרתתקציביהמדרשה
 • סיוע בניהול ההתקשרויות מול מרצים ומתרגלים כולל חוזי העסקה
 • סיוע בתכנון תקציב שכר מרצים ומתרגלים, מעקב אחר דיווחי ביצוע ומתן הוראות לתשלום שכרם
 • טיפולבמענקימלגותובהקצאתתקציבינסיעותלדוקטורנטים
 • איפולמהרכשכשרויתמוללים
 • הפקתדוחותדוחותיועבמהמשטלותמיניורטיביותותשוטפות,בהתאםבהתאםרך

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • רואשון/מנהלים/רוייתת - חובה
 • ניסיון בבנייה ובקרת תקציבים ודוחות כספיים - חובה
 • ניסיוןבעבודהבמערכותERP、בדגשעל”תפנית”——יתרון
 • שליטהטהיישומי办公室,בדגשבדגשexcel
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • דייקנות,כושרארגוןויכולתעבודהעצמאיתובצוות
נציג/תתמיתליתוחתוחריאינטנרטטמורתתת/ית 24/08/2021 המחלקהלהוראתאתמנים. לפרטים
מארמשרה:
62322
פקולטה/אגף:
המחלקהלהוראתאתמנים.
תחוםמשרה:
מערכות מידע
תיאורהמשרה:

המחלקהלהוראתהמדעיםבמכוןויצמןמחפשתנצית/גתמיכהופיתוחאתריאינטנרטלמשרתסטודנט/ית。התפקידכולסיועלמוריםבבתיהספר(טלפון,דו”אל,מפגשמקווןועוד)בהתמודדותעםבעיותשכיחותבתפעולהמערכותויהווהצינורביןהמוריםלצוותהטכנולוגיבפתרוןבעיותברמותשונותשלמורכבות。כמוכן,התפקידכוללסיועבניהולהסביבהוההזנהשלפעילויותאינטרקטיביותחדשות,ביצועהדרכותפרונטליותומקוונות,תמיכהבכנסיםוהשתלמויות,פיתוחועיבויתכניםהדרכתייםלמשתמשיהמערכתבפורמטיםשונים(מסמכים,וידאוועוד),תמיכהטכניתבמשתמשיהמערכתהשונים,עדכוןמערכתניהולדיווחים,הדרכותפרונטליות/מקוונותעלהמערכת,תמיכהטכניתבכנסיםוהשתלמויות,פיתוחרכיבילמידהבפלטפורמותשונות,פיתוחאתרהתמיכהועוד。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניניתאיתהולמיכהמאמשמשימערכת - חובה
 • היכרותוניהולמערכתLMS(בעדיפותל- Moodle)יתרוןמשמעותי
 • היכרותוניסיוןעםמערכתCMS
 • ידעב- HTMLו- CSS
 • יעבפתתנתתכמSQLו-PHP–תתשן!
 • עריכתוידאובסיסית/היכרותעםתוכנות后遗症,pro总理)adobe -יתרון)
 • ידעוניסיוןעםפלטפורמותפיתוחתכניםדיגיטלייםנפוצות
 • העבודהמבוצעתבעברית,עםזאתנדרשתהיכרותבסיסיתבכתיבהוקריאהבאנגלית
HRBP 24/08/2021 אגףמשאביאנוש. לפרטים
מארמשרה:
62323
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש.
תחוםמשרה:
משאביאנוש.
תיאורהמשרה:

לאגףמשאביאנושבמכוןויצמןלמדעדרוש。הראשתחוםמשאביאנושHRBPלתפקידהכוללניהולוטיפולבהיבטימשאביאנושבמחלקותובאגפיםאשרבאחריותה,לאורךמעגלחייהעובד,לרבות:

 • בנייתתוכניתעבודהלפעילויותמשאביאנושביחידותעלכללהיבטיה
 • ליווישוטףשלהמנהליםביחידות,איתורצרכיםומעורבותבגיבושפתרונותמותאמיםובקבלתהחלטות
 • ייזום ותיווך צרכי היחידות מול אגף מש"א וענפיו לצורך מתן מענה מקצועי ומותאם
 • מתןמענהלבעיותוקונפליקטים,זיהויומיפויצרכיםוגיבושפתרונותמותאמיםבתחומיההוןהאנושי
 • שותפותבהובלתתהליכיםארגונייםלרבותתהליכישינויופיתוחחוציארגון
 • טיפול,מעקבובקרהבהיבטימש”אהנוגעיםלעובדיםמשלבהקליטהעדלסיוםאופרישה。
 • ריכוזוהזנתנתוניםבמערכותהממוחשבות
 • ארכהכהיווימניתהיתהיתםרשים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןשל3שניםלפחותכמנהל/תמשאביאנושיחידתיתבארגוןבינוני——גדול
 • תוארראשוןיתרוןלתחומימדעיההתנהגות/משאביאנוש,תוארשני——יתרון
 • ידע בדיני עבודה - חובה
 • שליטה מלאה ביישומי אופיס
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית,כולליכולתביטויבכתבובע”פ
 • יכולת ארגון, תכנון, ראייה מערכתית ויכולת עבודה בממשקים רבים
 • תודעתתודעתרותותרתתינאישישיתברמהה
 • יוזמה,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
ML管理器 29/08/2021 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לפרטים
מארמשרה:
62319
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
תחוםמשרה:
מערכות מידע
תיאורהמשרה:

 • 魏茨曼科学研究所(WIS)的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一位经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,领导医学成像领域的前沿研究
 • 具备医疗成像算法开发、图像处理工具使用、计算机视觉、ML、最先进的人工智能算法和深度学习框架(PyTorch、Tensorflow、Keras等)的经验。
 • 所需的候选人将负责领导实验室内的ML工作。他将参加新的研究项目的设计,并与以色列和国外的领先医疗机构合作。
השכלהוכישוריםנדרשים:

 • 电子工程/计算机科学/生物信息学/生物医学等相关专业本科或同等学历,硕士或博士优先
 • 5年以上的机器学习算法的研究和开发
 • 3年以上Python开发经验
 • 机器学习框架的实践经验以及计算机视野中开发算法的实践经验
 • 基于机器学习的建立端到端应用的经验
 • 与医疗数据合作的经验 - 一个优势
 • 有Matlab经验者优先
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 优秀的英语听说读写能力
סטודנט/יתבתחוםבתחוםיגיתברשתותשתותרתיות 29/08/2021 אגף לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור לפרטים
מארמשרה:
62324
פקולטה/אגף:
אגף לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור
תחוםמשרה:
שיווק
תיאורהמשרה:

המחלקהלתקשורתמגייסתרכז/תלמשרתסטוד/ניתלפעילותבדיגיטלוברשתותהחברתיות。

התפקידד:

 • איועועיצירהתרפיתקהרטונים
 • כתיבה/תרגוםגוםשליםםיםםםמןיצמןויצמדעדעיבטיתבריתהילותלותילותלותרשתותשתותרתית。
 • אחריותלהעלאתתוכןלחלקיםשוניםבאתרהאינטרנטשלמכוןויצמן
 • סיועועבהכנתיוזלטרהי
 • משימותניהוליותעלפידרישה。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • בריתכתידאו-效果in / pro premiere Adob​​e,איוןלילום - ישרון
 • יצירתיותוזיקהלעיצוב,ידעב- Illustrator / psוביצירתגרפיקהלתכניםברשתותחברתיות
 • העלאתתוכןלרשתותהחברתיותהשונות,כוללפייסבוק(ניסיוןבניהולקמפייניםבתשלום——יתרון),טוויטר,לינקדאין,איסטגרםויוטיוב
 • מעקבאחרמגמותברשתותחברתיותואיתורוזיהויתוכןיצירתיומעניין
 • כתיבהשיווקית-יתרון
 • העלאתתוכןלאתריאינטרנט(נדרשרקעוניסיוןבסיסי。האתריםשלהמכוןיילמדובעבודה)
 • יתכולתרגוםמניתברית
 • משימות אדמיניסטרטיביות נוספות על פי דרישה
 • בריתלית(עםדגשעלעליבה)ברמהה
מזכיר/ה החלפה לחל"ד לתקופה של 8 חודשים 29/08/2021 אגףתפעול לפרטים
מארמשרה:
62325
פקולטה/אגף:
אגףתפעול
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

图片:

 • רית,איפולליהולהולרויתאמורויתותמורויםםאגף(כוללמשימהיליה,פטורממכרזמשרזיםלים)。
 • מעקבוטיפולבכלהקשורלביטוחיםשלספקיםבהתקשרויות。
 • אשתהקשרביןענףמכרזיםוהתקשרויות,הלשכההמשפטיתוהגורמיםהמקצועייםבאגף。
 • השתתפותבוועדותמורזים。

תקציבים:

 • ביצועמעקבובקרהלתקציביהאגף,העברותתקציבוהכנתבקשותתקציבשנתיות。
 • תקציבפרויקטיםבינוי:ריכוזבקשותפרויקטיםשנתיותשלכלהענפיםבאגף+מעקבסטטוסביצוע。

גיבוי:

 • ברכש:יצועהזמנותרכש,אישורחשבוניותוהזמנותפנימיותשלהמכון(内部服务וג”ובים)。
 • עבודהמשרדיתשוטפת:תיאוםפגישות,הזמנתציודמשרדי,כיבודוכדומה。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמאית——חובה
 • איסיתרויבתחום.
עוזר/ת מחקר 30/08/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולרים לפרטים
מארמשרה:
62326
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולרים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למחלקהלמדעיםביומולקולרייםדרוש/העוזר/תמחקרלסיועבמחקרהעוסקבקביעתמנגנוןהעיכובשלמולקולותשזוהוכמעכביהדבקהע״ינגיףהקורונה,הכולל,ביןהיתר:

 • ביוכימיההשלים.
 • הפקההפקהיקוישלשלים
 • עבודהעםתרביותתאים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשלישיבמדעיהחיים(ביולוגיה,כימיהו/אותחוםרלוונטיאחר)——חובה
 • ניסיוןבעבודהעםחלבונים(ניקויואנליזהשליציבותוקישורביןחלבוןלסובסטרט)——חובה
 • 高效液相色谱法、热位移分析法
 • 办公室
 • שליטהטהבשפותריתלית,בכתבבכתב"‖

תהליךךיוס.

שמיתםמאמהמהמהמהמהמומד

אנומאמיניםכיהעובדהשמכוןויצמןנמצאבחזיתהעשייההמדעית,הינהקודםכלבזכותהאנשיםהעובדיםבמכון。
כחלקמתפיסהסה,אנואנויםהמשיתהיתהייחסותחסותמלמתמתאמהלךליךךיוסוסיהמושתתתעלכבודמשרוכהמירומנרטיותםותםשל
אנומתאימיםאתתהליךהגיוסלכלמשרהומשרה,ולכןתהליךהגיוסהינוייחודילכלמשרהוכוללשלבימיוןואבחוןשונים。
להלןפירוטכללישלתהליךהגיוסבמכוןויצמןלמדע。

ליצירותתעםתחוםתחוםיוס - 08-9345159

**המיתארמליעעבלשוןרמשמינוחותנוחותבלבד,אךמיתליםםריםם**

תהליךהגיוס

צוותהגיוס

הקישור הועתק