במעבדתמחקרמאיץספקטרומטרמסותע”שדנגורנערכיםמחקריםבעזרתאיזוטופרדיואקטיבישלפחמן(פחמן14),לשםתיארוךשינוייםתרבותיים,סביבתייםוחומרייםבהיסטוריההאנושית。המעבדהנוסדהבשנת2012年כשבליבהמוצבתמערכתמאיץספקטרומטרמסות(加速器质谱仪系统)。בעזרתמערכתזו,אנשיהמעבדהמפתחיםשיטותמתקדמותלמדידתגילםשלחומריםשונים,שרובםמגיעיםמחפירותארכיאולוגיות,ומנהליםמחקריםשמרחיביםאתהבנתנובנוגעלהתרחשותםשלאירועימפתחושינוייםתרבותייםבהיסטוריההאנושית。

המעבדההוקמהבעזרתתרומהנדיבהשלExilarch基金会网址:שהקיםנעיםדנגורהמנוח。בנודייוידדנגור,ואשתוד”רג”ודידנגור,הםידידיםותיקיםותומכיםנאמניםשלמכוןויצמןושלהמעבדה。

ראשהמעבדה

פרופ׳אליזבטהבוארטו

פרופ”אליזבטהבוארטומהיחידהלארכיאולוגיהמדעיתהיאפיסיקאיתגרעינית,שלמדהוהוכשרהבאיטליהובישראל。היאמשתתפתבחפירותארכיאולוגיותבארץובעולם,המעורבותבתיארוךבשיטתפחמן14。פרופ”בוארטוקיבלהבשנת2010אתהפרסהלאומילהישגיםמדעייםיוצאידופן,ובעלתתואראבירתהרפובליקההאיטלקית。2011年בשנתהיאנבחרהלחברההארופאיתלפיסיקה(欧洲物理学会(核物理分部))וקיבלהאתפרסהחברהלפיסיקהגרעיניתיישומיתושיטותגרעיניותברפואה(IBA Europhysics奖应用核科学和核医学方法)。

לאתרהביתשלפרופ'בוארטו

כתבות